Integrovaný plán rozvoje města - bydlení

 

Integrovaný plán rozvoje města - bydlení

 

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho nebo z více operačních programů. IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013.

 

Město Havířov připravuje dva IPRM a to se zaměřením na rozvoj určité oblasti života občanů Havířova na téma „Přitažlivá města" a na vybranou zónu pro bydlení v části města Šumbark.

V rámci tématu bydlení je možné finančně podporovat tyto aktivity/projekty:

 

a) revitalizace veřejných prostranství

 • úpravy sídlištního prostoru - např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu

nezpevněných travnatých ploch,

 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.),
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací,

parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn,

 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na zpomalení odtoku

přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým

vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení,

 • budování či modernizace rekreačních ploch jako součást sídlišť, včetně úprav a zřizování

dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití,

 • další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků.

 

b) regenerace bytových domů

V problémových lokalitách budou financovány opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů,

které mohou zahrnout zejména:

 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí,
 • opravy a zateplení střech,
 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a

opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu,

 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,
 • opravy, rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy,

výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů,

 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí),
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

Více informací o programu se můžete dovědět na webu Integrovaného operačního programu 

 http://www.strukturalni-fondy.cz/iop