Zákonné vymezení pojmu rada města

1. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 
2. Radě města je vyhrazeno
 
a) zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
 
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,
 
c) rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
 
d) vydávat nařízení města,
 
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,
 
f) stanovit rozdělení pravomocí v magistrátu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení magistrátu,
 
g) na návrh tajemníka magistrátu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem, 
 
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 
i) kontrolovat plnění úkolů magistrátem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
 
j) stanovit celkový počet zaměstnanců města v magistrátu a v organizačních složkách města,
 
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města; tuto působnost může rada města svěřit magistrátu nebo primátorovi zcela nebo zčásti,
 
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá magistrátem v samostatné působnosti a komisemi,
 
m) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 
n) schvalovat organizační řád magistrátu,
 
o) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
 
p) schvalovat účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
 
3. Rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo; rada města může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi nebo magistrátu; rada města může svěřit městské policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností městské policie.
 

 

Programové prohlášení Rady města Havířova pro období 2016 - 2018