Podatelna

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova (dále „MMH“)

INFORMACE o provozu podatelny MMH a o podmínkách přijímání dokumentů

v rozsahu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

 1. Adresa podatelny MMH:

  statutární město Havířov, Svornosti 86/2 736 01 Havířov-Město

  Tato adresa slouží pro doručování dokumentů v analogové podobě i dokumentů v digitální podobě.

 2. Úřední hodiny podatelny MMH:

  Pondělí 7:30 – 17:00 hodin
  Úterý 7:30 – 12:00 hodin
  Středa 7:30 – 17:00 hodin
  Čtvrtek 7:30 – 14:00 hodin
  Pátek 7:30 – 12:00 hodin
 3. Elektronická adresa podatelny MMH:

  posta@havirov-city.cz

  Na této elektronické adrese jsou přijímány veškeré zprávy zaslané prostřednictvím veřejné datové sítě, včetně podání podepsaných uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle zákona č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu.

  Pokud je elektronický podpis neplatný, elektronické podání bude dále zpracováváno, jako by nebylo podepsáno.

  Technické parametry:
  ve velikosti do 10 MB (dokument vč. příloh)

 4. Postup při potvrzování doručení datové zprávy:

  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí potvrzení je:
  -        datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena,
  -        identifikátor datové zprávy, přidělený elektronickou podatelnou,
  -        informace o zjištěných vlastnostech datové zprávy,
  -        označení odboru nebo oddělení, kterému byla datová zpráva přidělena k vyřízení,
  -        elektronický podpis pracovníka podatelny nebo elektronická pečeť úřadu.

 5. Použití elektronického podpisu:

  Běžné zprávy zasílané prostřednictvím veřejné datové sítě, jejichž náležitosti právní předpisy neupravují, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem (př. podněty, dotazy, stížnosti).

  Je-li datová zpráva zamýšlena jako podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, pak
  -        musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo
  -        není-li podepsána uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzena nebo doplněna písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Nedojde-li k potvrzení ve stanovené lhůtě, nebude mít datová zpráva procesní účinky podání (např. žádosti, vyjádření, námitky, odvolání a další úkony účastníků ve stavebních, přestupkových a obdobných správních řízeních).
   

  Je-li datová zpráva zamýšlena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, pak nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, musí však být učiněna výhradně prostřednictvím elektronické podatelny posta@havirov-city.cz.

 6. Identifikátor datové schránky:

  7zhb6tn

 7. Další možnosti elektronické komunikace:

  e-mail zaměstnance MMH

  E-mailovou je možno vytvořit: primeni.jmeno@havirov-city.cz
  Kontakty na zaměstnance MMH: https://www.havirov-city.cz/telefonni-seznam
 8. Přijímané formáty datových zpráv a e-mailů:

  DOC, DOCX, FO, GIF,HTM, HTML, ISDOC, ISDOCX, JFIF, JPEG, JPG, MP2, MP3, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT,PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML, ZFO

  Maximální povolená velikost datových zpráv je 100 MB.
  Při použití jiných formátů nebudou datové zprávy a e-maily přijaty a zpracovány.

 9. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna MMH přijímá dokumenty v digitální podobě:

  CD, DVD, USB FLASH

 10. Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

  Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, nekompatibilní počítačový program nebo byla překročena velikost datové zprávy, není dále zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit adresu odesílatele, je na tuto adresu datová zpráva vrácena se sdělením o zjištěné vadě vč. návrhu na odstranění této vady. Nepodaří-li se vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nevyřizuje.

  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracovávána. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Datová zpráva nebude podatelnou MMH přijata a bude neprodleně odstraněna.

 11. Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

  Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Nepodaří-li se vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nevyřizuje.

Aktualizováno: k datu 24.1.2024