Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství

Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník místního poplatku, tj. fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným výše a není vlastníkem tohoto pozemku. V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem vždy investor.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen správci poplatku oznámit písemně na předepsaném tiskopise, vydaným správcem poplatku, zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. V případě umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraněním havárie, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději první následující pracovní den.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov – Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor organizační, oddělení správy poplatků, kancelář číslo B014, odborný referent Pavlína Demčáková, tel. 596 803 108, demcakova.pavlina@havirov-city.cz
Úřední dny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, RČ nebo IČ a čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na oddělení správy poplatků, organizační odbor, na informacích a v sekci formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Havířov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. j. 2/2011 ze dne 28. 03. 2011.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Havířov, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. j.: 2/2011 ze dne 28. 03. 2011.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení písemným podáním ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.  

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Kontaktní osoba

Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků
tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

19.7.2019