Poplatek ze psů 2019

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města Havířova trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před zavedením psa do evidence je nutno psa řádně očipovat, poté je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode dne nabytí psa. Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je ze zákona o místních poplatcích nebo podle obecně závazné vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat veřejnými listinami nebo jinými listinnými důkazy. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Tuto skutečnost musí oznámit držitel do 15 dnů správci poplatku a doložit řádným dokladem (potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, doklad o změně trvalého pobytu nebo prohlášení).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Splněním oznamovací povinnosti - postup podle předcházejícího bodu.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov - Město, PSČ 736 01.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor organizační, oddělení správy poplatků, přízemí, číslo kanceláře B-012, odborný referent oddělení Bálintová Renata, tel. 596 803 208, balintova.renata@havirov-city.cz
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti (pro kontrolu trvalého pobytu), výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. Pro přiznání slevy či osvobození doklad o přiznání důchodu (ofocený důchodový výměr nebo potvrzení z pošty o důchodu v případě, že jste poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu). V případě převzetí psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá smlouvu o předání zvířete.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání k poplatku ze psů.
Odhlášení psa z evidence.
K dispozici v sekci související dokumenty, dále na oddělení správy poplatků a na informacích.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1 100 Kč za prvního psa a 1 650 Kč za druhého a každého dalšího psa drženého v bytové zástavbě. Za prvního psa drženého v rodinném domě 300 Kč a 450 Kč za druhého a každého dalšího psa. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa.
Splatnost poplatku:
a) do částky 500 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku;
b) více než 500 Kč ročně se platí ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září každého roku.
Poplatek se platí:
1) bezhotovostně na účet České spořitelny, a.s., číslo účtu 19-1721604319/0800, VS přidělen referentkou při ohlašovací povinnosti.
2) bezhotovostně prostřednictvím SIPO (spojové číslo SIPO lze nahlásit telefonicky či e-mailem, případně osobně na oddělení správy poplatků)
3) v pokladně Magistrátu města Havířova s vystaveným dokladem, který obdržíte v kanceláři č. B012.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením (ZTP-P) které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
e) Městská policie a Policie ČR, pokud mají příslušná osvědčení o výcviku psů,
f) osoba, která má v držení psa se složenou záchrannou zkouškou,
g) osoba, která má v držení psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá.
Osvobození od poplatku se poskytuje na dobu 1 roku od převzetí psa do opatrování. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zaevidování poplatníka do evidence a jeho odhlášení se provádí bezodkladně při osobním jednání s poplatníkem. Písemná podání se vyřizují do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 4/2015, o místním poplatku ze psů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdější h předpisů.
Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, č.j. 7/2004 ze dne 8. 11. 2004, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 2/2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů.
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poplatník se může proti vydanému platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení písemným podáním ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Poplatky nezaplacené včas nebo v nesprávné výši lze zvýšit až na trojnásobek. Za nesplnění povinnosti nepěněžitého charakteru lze uložit pořádkovou pokutu až do výš 500 000 Kč.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Pokud se rozhodnete převzít psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá, informace Vám poskytne Dagmar Poláková, tel. 596 412 412, utulek@utulekhavirov.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Kontaktní osoba

Renata Bálintová, odborný referent oddělení správy poplatků
tel. 596 803 208, balintova.renata@havirov-city.cz
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

4. 1. 2019