Poplatek za odpady 2019

Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Základní informace k životní situaci

Poplatek platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek za příslušný kalendářní rok poplatník platí městu Havířov v částce a termínu splatnosti určenému Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Havířov č. 7/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "OZV č. 7/2018").

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká k prvnímu dni v měsíci, v němž získala fyzická osoba trvalý pobyt v obci, případně se stala vlastníkem stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá trvalý pobyt). Poplatková povinnost zaniká k poslednímu dni v měsíci předcházejícího měsíci, ve kterém nastala změna trvalého pobytu či vlastnictví stavby, rodinného domu nebo bytu (a žádná fyzická osoba zde nemá trvalý pobyt). Dojde-li ke změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení poplatkové povinnosti rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Ohlašovací povinnost je splněna podáním ohlášení poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Přiznání k poplatku a úkony související s plněním poplatkové povinnosti (oznámení skutečností, které mají vliv na výši poplatku a změny v osobních údajích) se činí na Magistrátu města Havířova, přízemí budovy B v kancelářích B003, B013 a B014. Agendu vyřizují odborní referenti podle druhu činnosti:
Evidence poplatku v kanceláři B013:
Petra Kubešová, tel. 596 803 375, kubesova.petra@havirov-city.cz
Mgr. Magda Mlynářová, tel. 596 803 252, mlynarova.magda@havirov-city.cz

Vymáhání nedoplatků:
Kancelář B003:
Bc. Dagmar Svížalová, tel 596 803 323, svizalova.dagmar@havirov-city.cz
Alžběta Novotná, tel. 596 803 388, novotna.alzbeta@havirov-city.cz
Kancelář B014:
Bc. Gabriela Hladká, DiS., tel. 596 803 207, hladka.gabriela@havirov-city.cz
Pavlína Demčáková, tel. 596 803 108, demcakova.pavlina@havirov-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, průkaz dlouhodobého pobytu cizince, rodný list, oddací list, úmrtní list (podle druhu ohlašované změny).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání k poplatku a oznámení zániku poplatkové povinnosti v souvisejících dokumentech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku pro rok 2019 je :
- pro osobu s trvalým pobytem na území města, 552 Kč /rok,
- pro osoby, které mají byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, ve kterém nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba; a současně trvalý pobyt na území města, 276 Kč/rok,
- pro osoby, které mají byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, ve kterém nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba, ale ve městě nemají trvalý pobyt, 552 Kč /rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Pokud poplatníkovi vznikla poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek povinen uhradit v poměrné výši ze sazby uvedené výše za počet kalendářních měsíců, ve kterých trvá poplatková povinnost (za každý měsíc 46 Kč). Termín splatnosti je poslední den v měsíci následujícím po měsíci, za který vznikla poplatková povinnost, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Poplatek lze hradit v hotovosti (na pokladně správce poplatku v úředních dnech) nebo bezhotovostně (bankovním převodem na číslo účtu 40010-1721604319/0800 nebo prostřednictvím SIPO).

Na základě zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do tří let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Podle OZV č. 8/2017 se dále osvobozuje fyzická osoba podle článku 2 odstavce 1 písm. a):
a) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku,
b) nezletilá bez stanoveného zákonného zástupce,
b) s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní pobytu v příslušném kalendářním roce, a to z důvodu zaměstnání, podnikání, sňatku či studia,
c) po dobu výkonu trestu,
d) která je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci postavené na území statutárního města Havířova a zároveň má ve statutárním městě Havířov trvalý pobyt.

Poplatníkovi, který má ve vlastnictví rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a má současně i trvalý pobyt na území města Havířova, se snižuje poplatek z této stavby o 50%.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- podání žádosti o vrácení přeplatku na poplatku: do 30 dnů
- podání odvolání proti platebnímu výměru: do 30 dnů
- přihlášení k poplatku, oznámení změn: bezodkladně
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířov č. 7/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poplatník může proti platebnímu výměru podat odvolání do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovené OZV č. 8/2017, může správce poplatku uložit pokutu podle § 247 odst. 2 daňového řádu do výše 500 000 Kč. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti poplatku omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnosti tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Kontaktní osoba

Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků
tel. 596 803 250, bauerova.hana@havirov-city.cz
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019 

Popis byl naposledy aktualizován

27. 12. 2018