Informace pro subjekty údajů

Informace pro subjekty osobních údajů
 
Vážené občanky a vážení občané,
statutární město Havířov, jako Správce osobních údajů Vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu článku 12 a článku 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (dále jen „obecné nařízení GDPR“) tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů a Vašich právech jako subjektu údajů a způsobech jejich uplatnění.
Snažíme se o náležitou přehlednost a srozumitelnost tohoto dokumentu. Pokud se však stane, že některé užívané výrazy jsou pro Vás neznámé, nebo nesrozumitelné, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedeném kontaktu vyřizujícího zaměstnance Magistrátu města Havířova. Rádi Vám podrobnosti vysvětlíme.
 
Obecné nařízení GDPR je ke stažení na adrese:
 
Správce osobních údajů:
statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 002 97 488
telefon: +420 596 803 111
ID datové schránky: 7zhb6tn
Elektronická adresa podatelny: posta@havirov-city.cz
(dále jen „Správce“)
 

Správce osobních údajů je tím, kdo nese odpovědnost za správné zacházení s Vašimi osobními údaji, které mu byly svěřeny. Správce je základním územním samosprávným celkem ve smyslu č  l. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Správce podle ustanovení § 2 zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Nadja Stoschek

Telefon: + 420 596 803 438

e-mail: poverenec@havirov-city.cz

(dále jen „Pověřenec“)

Pro jaké účely se Vaše osobní údaje zpracovávají?

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění veřejné správy v územním obvodu Havířova. 

Podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb., Správce vykonává státní správu jako obec s rozšířenou působností a jako obec s pověřeným obecním úřadem.

 

Každé zpracování osobních údajů musí mít svůj důvod. GDPR v této souvislosti hovoří o tzv. účelu zpracování.  Správce zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:  

 • Realizace a plnění oprávnění nebo povinností orgánu veřejné moci v přenesené nebo samostatné působnosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy;

 • Plnění závazkových vztahů (smluv) a s tím spojené agendy vč. přípravy smluv např. s dodavateli, odběrateli, nájemníky apod.;

 • Plnění a organizace pracovněprávního vztahu se zaměstnanci Správce;

 • Plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vydání rozhodnutí, odpovědi na žádost, řešení stížnosti).

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se Záznamy o činnostech zpracování, které jsou vedeny podle článku 30 GDPR.

Komu jsou Vaše osobní údaje dále předávány?

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle Správce také dalšími příjemci na základě smlouvy, na základě zákona nebo s Vaším souhlasem. 

 

Například:

 • Provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,

 • Provozovatelé veřejných registrů (např. registr smluv)

 • Osoby poskytující odborné a konzultační služby (např. soudní znalci, daňoví poradci),

 • Subjekty zajišťující tisk, archivaci, skartaci a distribuci dokumentů,

 • Příspěvkové organizace (např. základní a mateřské školy)

 • Veřejnost, a to za účelem zajištění otevřenosti a transparentnosti (např. informace poskytované na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování záznamů z jednání Zastupitelstva města Havířova apod.).

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Správce, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Jaká máte práva jako subjekt osobních údajů?

Úplný výčet všeobecných informací, které Správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení GDPR.

Mezi další Vaše práva, která jsou mnohdy založena na podání žádosti, patří

 1. právo na přístup k osobním údajům (článek 15 obecného nařízení GDPR),

 2. právo na opravu, resp. doplnění (článek 16 obecného nařízení GDPR),

 3. právo na výmaz (článek 17 obecného nařízení GDPR),

 4. právo na omezení zpracování (článek 18 obecného nařízení GDPR),

 5. právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení GDPR), 

 6. právo vznést námitku (článek 21 obecného nařízení GDPR),

 7. právo na odvolání souhlasu (článek 7 obecného nařízení GDPR),

 8. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (článek 34 obecného nařízení GDPR),

 9. právo podat stížnost (článek 77 obecného nařízení GDPR),

 10. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či   obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – Správce tuto formu zpracování neprovádí.

Ad 1) Co se rozumí přístupem k osobním údajům?

Přístupem k osobním údajům se rozumí Vaše právo na základě žádosti získat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účel/y zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás.

Pokud Správce o Vás žádné údaje nezpracovává, poskytne Vám informaci, že Vaše osobní údaje nezpracovává.

Ad 2) Co když jsou údaje nepřesné?

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud se domníváte, že Správce zpracovává o Vás nepřesné údaje, upozorněte jej na to. Je povinností správce, pokud mu oznámíte, že požaduje opravu svých osobních údajů, zabývat se Vaší žádostí.

Ad 3) Co znamená právo být zapomenut?

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

 • Odvolal jste souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • Vznesl jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by Vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání Vašich osobních údajů. Právo na výmaz se neuplatní:

 • v případech, je-li zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 • pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě žádosti o výmaz budete vždy informován/a, zda k výmazu došlo, v případě že ne, tak z jakého důvodu se tak nestalo.

Ad 4) Co znamená právo na omezení zpracování?

Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů Správcem v případě:

  • že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

  • že jste vznesl/a námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody,

  • že zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz svých osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

  • kdy Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy požadujete (pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků) jejich omezené zpracování.

Ad 5) Co znamená právo na přenositelnost údajů?

Právo na přenositelnost je nové právo, kdy za níže uvedené podmínky*, můžete získat své osobní údaje, které jste Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,

Zároveň máte právo i na to, aby Správce předal Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému Správci, je-li to technicky proveditelné.

*Podmínka k uplatnění práva na přenositelnost - musí jít o zpracování založené na Vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Ad 6) Kdy lze vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou Správcem zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany.

Správce Vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže:

 • že má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,

 • že je zpracovává pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ad 7) Kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné a proto svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena předchozí zákonnost zpracování.

Ad 8) Kdy budete informován o porušení zabezpečení osobních údajů?

Máte právo podle článku 34 obecného nařízení GDPR  být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Ad 9) Kde můžete podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení GDPR?

Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, v případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení GDPR.

 

Jakým způsobem můžete podat žádost k uplatnění výše uvedených práv pořadové čís. 1 - 6?

 

Žádost na uplatnění práva můžete Správci nebo Pověřenci doručit těmito způsoby:

  • v elektronické podobě do datové schránky Správce 7zhb6tn.

  • v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny Správce: posta@havirov-city.cz nebo na kontaktní e-mailovou adresu Pověřence: poverenec@havirov-city.cz

  • v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na podatelnu Správce: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.

     Úřední hodiny podatelny Správce:   Pondělí           7:30 – 17:00 hodin

            Úterý              7:30 – 14:00 hodin

            Středa             7:30 – 17:00 hodin

            Čtvrtek           7:30 – 14:00 hodin

            Pátek               7:30 – 14:00 hodin.

V jaké lhůtě bude žádost vyřizována?

V případě žádosti o uplatnění vašich práv uvedených výše bude Vám informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu; v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení bude Vám odeslána informace ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti.

V případě, že Správce nepřijme opatření, o která žádáte, bude Vám odeslána informace o této skutečnosti bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího textu budou vyřizovány bezplatně. Pouze v případě, kdyby byly Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce.