Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

Dne 9. 5. 2022 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva.

Nově jsou zaměřeny na domácnosti s nižšími příjmy, které mohou získat dotaci ve výši až 95 %. Žádat se bude jako doposud – na krajských úřadech.

Domácnosti s vyššími příjmy si mohou nově žádat o dotaci na výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do výše 50 %.

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzvy najdete níže v přílohách.

Jak podat žádost?

Od 11. 5. 2022 je pro žadatele zpřístupněna elektronická žádost na adrese https://kotliky.msk.cz

Od 13. 6. 2022 bude možné žádost elektronicky odeslat, vytisknout a spolu s přílohami žádosti doručit na Krajský úřad.

 • Nejprve je třeba se do aplikace zaregistrovat, k tomu je zapotřebí mít platnou emailovou schránku (heslo nemusí být shodné s heslem pro přístup do Vaší emailové schránky).
 • Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace přihlásit a vytvořit novou žádost, nebo může pokračovat ve vyplňování již rozpracované žádosti. Rozpracovaná žádost může být vždy pouze jedna.
 • Po vyplnění všech povinných polí (s červenou hvězdičkou) bude možné žádost od 13. 6. 2022 od 10:00h odeslat. Poté je potřeba žádost vytisknout, podepsat žadatelem a spolu s povinnými přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit osobně na podatelnu Krajského úřadu, poštou nebo datovou schránkou.

Přílohy se dokládají pouze v listinné formě (nevkládají si elektronicky).

Seznam dokládaných příloh:

 • Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele
 • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje
 • Čestné prohlášení – Údaje o členu domácnosti
 • Doklady prokazující přijatelnost členů domácnosti z hlediska splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti

V relevantních případech budou dále doloženy:

 • Souhlas s realizací dílčího projektu
 • Závazná objednávka – dokládá se pouze v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle
 • Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle
 • Doklady prokazující, že některý člen domácnosti má ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis – v případě, že na adrese místa realizace dílčího projektu je provozována podnikatelská činnost, nebo je nemovitost, resp. její část předmětem nájmu / pachtu
 • Plná moc - v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti

Bližší informace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci v příloze Dotační program.

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Kotel musí být funkční, dokládá se tzv. revizní zprávou.

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021.

Nový zdroj tepla a výše podpory:

 • Tepelné čerpadlo                             95 %, max. 180 000 Kč
 • Kotel na biomasu                            95 %, max. 130 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel         95%,  max. 100 000 Kč

Pokud žádáte o výměnu starého kotle na pevná paliva za kondenzační kotel na zemní plyn a výměnu jste ještě neprovedli, je třeba spolu s Žádosti doložit i závaznou objednávku (vystavenou nejpozději do 30. 4. 2022) nového plynového kotle.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Vlastníci/spoluvlastníci:
 • Rodinných domů
 • Bytů v bytových domech
 • Rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí – žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?

 • Domácnost tvořena osobami, jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.

Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době podání žádosti o dotaci, tj. v roce 2022:

 • Je celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně
 • Jediným vlastníkem nemovitosti je nezletilý nebo student denního studia do 26 let
 • Žadatel v období od 1.1.2020 do doby podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení

Do kdy musí být výměna stávajícího kotle provedena? 
Do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2025.

 

Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací:

První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč. 

Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně: 

 • V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. Dotace bude proplacena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). K žádosti bude předložen jako příloha doklad o uvedení kotle do provozu s datem do 30.4.2022. 
 • V případě, že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci, formou přílohy, závaznou objednávku instalace kotle vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). 
 • V případě, že nebude výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30.4.2022, nebude žádost o dotaci schválena.

 

Pokud si nebudete vědět rady, volejte na kotlíkovou linku 595 622 355 nebo posílejte své dotazy na e-mail kotliky@msk.cz.