Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb.:
o Doložit situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
o kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
o souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
o doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky
o rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy.
Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny výše uvedené doklady a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířova, v přízemí, č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
I. poschodí, kanceláře č. B-102, B-110
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

o Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
o Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jedná se o nedovolené vypouštění vod dle § 116, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. Dle § 118 citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Kontaktní osoba

Ing. Hlaváčková, 596 803 366
Ing. Krzyžánková, 596 803 366
Ing. Polášková, 596 803 277
Ing. Walderová, 596 803 277

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019