Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Základní informace k životní situaci

Povolení k některým činnostem je třeba:
• k vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
• k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
• ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
• k zasypávání odstavných ramen vodních toků,
• k vrácení vodního toku do původního koryta

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. – žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy povolované činnosti:
• situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
• stanovisko správce povodí k povolované činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy,
• dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejich předpokládaných účinků na okolí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

• situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
• stanovisko správce povodí k povolované činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy,
• dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejich předpokládaných účinků na okolí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu “ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení k některým činnostem lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jedná se o porušení jiných povinností dle § 116, odst. 1, písm. d), bod 8 zákona č. 254/2001 Sb. Dle § 122, odst. 1, písm. c) citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 10 000 Kč do 500 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019