Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Základní informace k životní situaci

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen „povolení k nakládání s vodami“) je zejména třeba
1. jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
2. jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání na účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
3. k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, ze zdrojů do 10 000 EO
4. k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8, odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 254/2001 Sb. – žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy druhu nakládání s vodami - viz příloha Doklady

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č.dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
Do působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje patří vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění v případech, kdy je příslušný vydávat povolení (§ 107, písm. j – m, písm. w zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jedná se o nedovolené vypouštění vod dle § 116, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. Dle § 118 citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019