Informace pro občany o možnosti vyřídit si voličský průkaz

Informace pro občany

o možnosti vyřídit si voličský průkaz pro volby

do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

(§ 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů)

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 28 zákona o volbách do Evropského parlamentu je zapsán, vydá tento obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz.

(2) Volič zapsaný ve stálém seznamu voličů, vedeném Magistrátem města Havířova, může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně na Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, odboru vnitra a živnostenský úřad v přízemí budovy „C“, přepážka č. 9 a 10 (vyvolávací systém – tlačítko „voličské průkazy“) do 22. 5. 2019 v době od 8.00 – 16.00 hod. nebo na tuto adresu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 17. 5. 2019.

(3) Magistrát města Havířova voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od 9. 5. 2019 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jim uvedenou adresu.

(4) Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.