Informace pro podnikatele

Dne 01.01.2021 nabývá účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další související zákony, mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změna se týká podmínek, které byly stanoveny právnickým osobám pro provozování živnosti vázané „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ a pro provozování živnosti volné – nové obory č. 80poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a č. 81 – poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem. Výkon těchto živností vyžaduje bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby, dále osoby, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Podmínku bezúhonnosti musí tyto osoby splňovat jak při ohlášení živnosti, příp. příslušného oboru činnosti živnosti volné, tak i v průběhu podnikání.

Právnické osoby, které hodlají uvedenou vázanou živnost, případně uvedené obory činnosti živnosti volné ohlásit po 01.01.2021, musí nově k ohlášení živnosti připojit seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, jejím zástupcem v statutárním orgánu nebo osobou v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. V případě nesplnění podmínky bezúhonnosti těchto osob se jedná o překážku provozování živnosti.

Podle přechodných ustanovení zákona nemusí právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona uvedenou vázanou živnost provozují, podmínku bezúhonnosti uvedených osob plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Nesplnění této podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění.

Osoby, které ke dni účinnosti zákona provozují živnost volnou v oboru činnosti živnosti volné ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona, ohlásí výkon tohoto oboru činnosti nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem.

Pro podrobnější informace ke změně zákona lze kontaktovat živnostenský úřad na tel. 596 803 116 nebo 596 803 405.