Územní studie ORP Havířov

Územní studie je neopominutelným územně plánovacím podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Studie řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace, jako je stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.). Zároveň mohou prověřovat i možnosti využití území, které nejsou v souladu s aktuálně platnou územně plánovací dokumentací, jako podklad pro případné změny této dokumentace.