Územní plány okolních obcí

Územní plány jsou zpracovány podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. 

Horní Bludovice

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Horní Bludovice po vydání Změny č. 3, která byla vydána Zastupitelstvem obce Horní Bludovice dne 14.4.2021, č. usnesení 05/ZO/02/2021 a nabyla účinnosti dne 19.5.2021 - přejít zde

Horní Suchá

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Horní Suchá po vydání změny č. 1,  která byla vydána Zastupitelstvem obce Horní Suchá dne 27.2.2020, pod č. usnesení 15 a nabyla účinnosti dne 19.5.2020 - přejít zde

Těrlicko

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Těrlicko po vydání Změny č. 4, která byla vydána Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 27.06.2018, č. usnesení 470/10/27/18 - bod č.3 a nabyla účinnosti dne 14.08.2018 - přejít zde

Albrechtice

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Albrechtice po vydání Změny č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 16.07.2018, pod č. usnesení 23, bod 03/23 a nabyla účinnosti dne 21.09.2018.