Územní plán Havířov

Územní plán Havířov je zpracován podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. 

V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Havířov po vydání Změny č. 3, která byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 24.09.2018, pod č. usnesení 1068/27ZM/2018 a nabyla účinnosti dne 20.11.2018.