Regulační plány ORP Havířov

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastuktury, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.