Územní studie ORP Havířov

Územní studie je neopominutelným územně plánovacím podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Studie řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace, jako je stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.). Zároveň mohou prověřovat i možnosti využití území, které nejsou v souladu s aktuálně platnou územně plánovací dokumentací, jako podklad pro případné změny této dokumentace.

Pořizovatelem územní studie je:

  • úřad územního plánování z vlastního podnětu či na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti; na základě veřejnoprávní smlouvy může vykonávat tuto působnost též pro obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Pořizovatel pořizuje územní studii z vlastního nebo jiného podnětu a v případech, kdy je to uloženo zásadami územního rozvoje nebo územním plánem.

Náležitosti územní studie nejsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Pořizovatel v zadání územní studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel a poskytne projektantovi územní studie příslušnou část ÚAP.
Projektantem územní studie může být jen autorizovaný architekt nebo autorizovaný urbanista. Pořizovatel po převzetí územní studie vždy tuto studii vyhodnotí  a pokud schválí možnost využití územní studie jako podkladu pro územně plánovací dokumentaci, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

 

Platné územní studie na území ORP Havířov:

Přechod na platné územní studie na územní ORP Havířov zde.

Havířov

Územní studie lokalita Šumbark, severně Petřvaldské (jižně od Jelena )

možnost využití studie byla schválena dne 1.6.2012

zhotovitel studie: Ing. arch. Miroslav Adamčík, Ostrava

Řešené území: vymezená část k.ú. Šumbark

Do výše uvedeného územně plánovacího podkladu je možné nahlížet v úředních dnech:

  • Magistrát města Havířova – odbor územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, vyřizuje: Bc. Jana Matuštíková / 596 803 274 / matustikova.jana@havirov-city.cz

Horní Suchá

Územní studie - lokalita Chrost - Horní Suchá

možnost využití studie byla schválena  dne 6.3.2014

zhotovitel studie: Ing. arch. Josef Starý (Aleliér S2), Český Těšín

Řešené území: vymezená část k.ú. Horní Suchá

Územní studie - lokalita Potoční - Brigádnická, Horní Suchá

možnost využití studie byla schválena  dne 3.10.2017

zhotovitel studie: Ing. arch. Josef Starý (Aleliér S2), Český Těšín

Řešené území: vymezená část k.ú. Horní Suchá

Do výše uvedeného územně plánovacího podkladu je možné nahlížet v úředních dnech:

  • Magistrát města Havířova – odbor územního rozvoje, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, vyřizuje: Ing. Bohumila Slaná / 596 803 352  / slana.bohumila@havirov-city.cz
  • Obecní úřad Horní Suchá – stavební úřad, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, tel. 596 452 645

Albrechtice, Horní Bludovice, Těrlicko

V současné době není pro správní území obce Albrechtice, Horní Bludovice a Těrlicko do evidence územně plánovací činnosti vložena žádná územní studie.

Pořizované územní studie:

V současné době není pro správní území ORP Havířov pořizována  žádná územní studie.