Stručný návod pro poskytovatele údajů o území pro ÚAP podle modelových situací

Odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova si dovoluje upozornit na povinnost poskytnout pořizovateli územně analytických podkladů ( tj. úřadu územního plánování ) údaje o stavu a záměrech v území a to bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění a to grafickou část ve vektorové formě (podle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).

Poskytovatel údaje o území - orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury.

 

Stručný návod pro poskytovatele údajů o území podle modelových situací

1. poskytovatel poskytl v minulosti data včetně pasportu

  • od posledního poskytnutí nedošlo k žádným změnám - poskytovatel potvrdí a zašle III. oddíl pasportu údaje o území
  • od posledního poskytnutí došlo ke změnám - poskytovatel zašle aktualizovaná data a vyplní a potvrdí I. a II. oddíl pasportu údaje o území

2. poskytovatel v minulosti data neposkytl

  • poskytovatel zašle data a vyplní a potvrdí I. a II. oddíl pasportu údaje o území

3. poskytovatel poskytl v minulosti data bez pasportu

  • od posledního poskytnutí nedošlo k žádným změnám - poskytovatel potvrdí a zašle I. a II. oddíl pasportu údaje o území
  • od posledního poskytnutí došlo ke změnám - poskytovatel zašle aktualizovaná data a vyplní a potvrdí I. a II. oddíl pasportu údaje o území

 

Tiskopis "Pasport údaje o území" podle Přílohy č.2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. - platný od 29.1.2018 je ke stažení zde.

"Obsah datové báze" územně analytických podkladů nebo-li "Seznam sledovaných jevů" podle přílohy č. 1A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - platný od 29.1.2018 je ke stažení zde.