Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Pojmenování (název) životní situace

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru, které budou splňovat zákonné požadavky, stavební úřad vydá společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Postup a podmínky vychází z ust. § 96a stavebního zákona. Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádosti lze podat na řádně vyplněných formulářích včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. Lze je obdržet i na odboru stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavebního úřadu.

Podání žádosti a ohlášení musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavební úřad, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku za vydání územního souhlasu je stanovena v položce 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Společný souhlas lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost včetně příloh úplná.

V případě neúplnosti podané žádosti postupuje správní orgán dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání územního souhlasu nebo ohlášení, stavební úřad usnesením rozhodne o provedení územního řízení, podané ohlášení nemá v tomto případě právní účinky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Společný souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno HLAVOU V stavebního zákona. Dle charakteru činu může stavební úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, 500 000 Kč, 1 000 000 Kč nebo 2 000 000 Kč. V blokovém řízení pak do výše 5000 Kč, v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč v souladu s ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb., a § 173 zákona č. 183/2006 Sb.

Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
 

Popis byl naposledy aktualizován

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.

Aktualizováno 05/2019