Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Pojmenování životní situace

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení.

a) Ohlášení odstranění

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

b) Povolení odstranění

Vlastník stavby může přímo podat žádost o povolení odstranění (jedná-li se o stavbu, která vyžaduje povolení) ; pro obsah žádosti se použije odstavec § 128 odst. 1 obdobně.

Postup a podmínky vychází z ust. § 128, §130, §131 a §131a stavebního zákona a ust. § 18n a § 18o vyhlášky č. 503/2006 Sb . Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník stavby, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost (ohlášení) lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb... Pro žádost o povolení odstranění není předepsaný formulář, pro obsah žádosti se použije odstavec § 128 odst. 1.

Formuláře lze obdržet na odboru stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavebního úřadu.

Podání žádosti musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavební úřad, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku za vydání územního souhlasu je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlášení odstranění stavby:
Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce 6 (§ 128) , stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Povolení odstranění stavby:
Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů za podmínek stanovených v § 71 odst. 3 správního řádu.

V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem. kdy nastal nekterý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 správního řádu a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ohlášení odstranění stavby:
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Povolení odstranění stavby:
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním u místně příslušného správního orgánu (Magistrát města Havířova, SSSÚ).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno HLAVOU V stavebního zákona. Dle charakteru činu může stavební úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, 500 000 Kč, 1 000 000 Kč nebo 2 000 000 Kč. V blokovém řízení pak do výše 5000 Kč, v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč v souladu s ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb., a § 173 zákona č. 183/2006 Sb.

Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
 

Popis byl naposledy aktualizován

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.

Aktualizováno 05/2019