4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

V následující rubrice najdete aktuální dokumentaci územně analytických podkladů (dále také ÚAP) zpracovanou pro správní území obce s rozšířenou působností Havířov. Pořizovatelem a zpracovatelem ÚAP je odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova, vykonávající činnost úřadu územního plánování.

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016 je zpracována s aktuálností poskytnutých dat ke dni 31.8.2016 a aktuálností celého projektu ke dni 28.11.2016. Možno přejít zde,

1. Úvodní část

Územně analytické podklady (ÚAP) zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou jedním z druhů územně plánovacích podkladů a podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů a regulačních plánů) a pro rozhodování stavebních úřadů. ÚAP a jejich aktualizace pořizuje podle stavebního zákona úřad územního plánování. Každé 4 roky se pořizuje úplná aktualizace ÚAP.

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov  2016 byla pořízena podle § 28 a § 29 stavebního zákona. Tato aktualizace byla zpracovávána za sledované období od 27.11.2014 do 28.11.2016. ÚAP obcí jsou zpracované v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Mapovým podkladem těchto ÚPP je katastrální mapa.

2. Projednání aktualizace s obcemi ORP Havířov

Ve smyslu ust. § 29 odst. 1 stavebního zákona byly územně analytické podklady ORP Havířov projednány se všemi obcemi ORP Havířov. "Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - textová část - ČÁST A - Projednání ÚAP 2016

3. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro RURÚ obsahují údaje charakterizující dosavadní rozvoj území, jeho hodnoty a legislativní ochranu, které by měly být zakotveny do územně plánovacích dokumentací a záměry na změnu využití území vyplývající především z požadavků nadřazených územně plánovacích dokumentací, z požadavků obcí a jednotlivých poskytovatelů území. Podklady jsou zpracovány v členění  dle přílohy č. 1 - části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

"Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - textová část - ČÁST B - Podklady pro RURÚ"

Dokument obsahuje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území - tj. popis současného stavu, vlastností a problémů území, vyhodnocení jeho dosavadního vývoje se snahou o zachycení dynamiky změn

"Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - textová část - Příloha B1 - Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov"

Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní přehodnocení a aktualizaci hodnot území ORP Havířov. Cílem tohoto dokumentu bylo doplnění, zpřesnění a rozšíření informací, které jsou sledovány v ÚAP. Použité informace byly také doplněny o údaje převzaté z odborné literatury a veřejně přístupných informací zveřejněných na webových stránkách.

"Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - textová část - Příloha B2 - Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov"

Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní přehodnocení a aktualizaci hodnot území ORP Havířov. Cílem tohoto dokumentu bylo doplnění, zpřesnění a rozšíření informací, které jsou sledovány v ÚAP. Použité informace byly také doplněny o údaje převzaté z odborné literatury a veřejně přístupných informací zveřejněných na webových stránkách.

"Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - grafická část" obsahuje 

 • Výkres hodnot území (Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím kulturní, historické, architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty)
 • Výkres limitů využití území - civilizační limity (Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů, územně plánovací dokumentace, politiky územního rozvoje a dalších omezujících jevů v území)
 • Výkres limitů využití území - přírodní limity (Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů, územně plánovací dokumentace, politiky územního rozvoje a dalších omezujících jevů v území)
 • Výkres záměrů na provedení změn v území (Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace, záměry z územních plánů jednotlivých obcí a záměry poskytnuté jednotlivými poskytovateli údajů o území a obcemi ve správním území ORP Havířov)

4. Rozbor udržitelného rozvoje území 

Tato část dokumentu obsahuje: 

 • zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb formou SWOT analýzy včetně odůvodnění a vazbou na konkrétní území je provedeno v tématickém členění
 • vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek po jednotlivých obcích a jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje s využitím stanovených indikátorů včetně odůvodnění a hodnocení v kartogramu
 • problémy k řešení v ÚPD obsahují určení problémů k řešení v územních plánech jednotlivých obcí a náměty k řešení pro ZÚR MSK při členění na lokální a nadmístní problémy

 Rozbor udržitelného rozvoje území

"Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - textová část - ČÁST C - Rozbor udržitelného rozvoje území"

Aktualizace 2016 navazuje na předešlou aktualizaci RURÚ,  byly opět provedeny  analýzy všech podmínek a předpokladů, které ovlivňují územní rozvoj, jejich vyhodnocení z hlediska udržitelného rozvoje vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení a určení požadavků a problémů k řešení v ÚPD jednotlivých obcí ORP Havířov. 

V dokumentu "Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - textová část - ČÁST D - Textová část vyhodnocení obcí" je zpracování částí RURÚ formou karet jednotlivých obcí ORP Havířov.

Pod "Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - grafická část"  je dále uveden výkres "Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci". Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samotné, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi. Vybraná problematická místa jsou označena a popsána v legendě.

5. Tabulkové přílohy

Nedílnou součástí 4. aktualizace Územně analytických podkladů ORP Havířov 2016 jsou Tabulkové přílohy a kartogramy.

V dokumentu "Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 - tabulková část" jsou uvedeny:

 • Záměry na provedení změn v území (aktuálnost 8/2016)
 • Problémy  k řešení v ÚPD (stav po projednání s obcemi 9/2016)
 • Seznam poskytovatelů údajů (stav k 31.8.2016) 
 • Kartogramy a grafická schémata 

6. Zveřejnění informace o technické infrastruktuře

Na základě ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona a to formou přehledové tabulky ve formátu *.pdf.  "Informace o technické infrastruktuře 2016" obsahují informace o poskytovatelích údajů o technické infrastruktuře a pasporty jednotlivých poskytovatelů údajů o území.

Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. A043, A054a, A067 až č. A087 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. Každý údaj o území obsahuje textovou část (pasport údaje o území) a grafickou část (mapa) - bližší informace najdete v textové části B - Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území.

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků nebo provozovatelů sítí.  Pro oficiální, závazné informace o technické infrastruktuře je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých sítí.

7. Další informace

Průběžná aktualizace ÚAP ORP Havířov 2015 - Analýza struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov, která byla zpracována v listopadu 2015 (RNDr. Milan Polednik) 

Seznam sledovaných jevů  - podle Přílohy č.1A Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Pasport údaje o území - tiskopis podle Přílohy č.2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Pořizovatelem ÚAP ORP Havířov: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje
oprávněná osoba pořizovatele ÚAP: Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje / tel. 596 803 270 / mokros.karel@havirov-city.cz
pořizovatelé ÚAP: Ing. Jana Bulavová / tel. 596 803 272 /  bulavova.jana@havirov-city.cz