Stavby dokončené v roce 2022

In-line ovál na multifunkčním hřišti na ul. Jedlová (Šumbark)

Na multifunkčním hřišti na ul. Jedlová v Havířově–Šumbarku byl vybudován nový In-line ovál v trase původní bikrosové dráhy, která byla ve špatném technickém stavu. Ovál je délky 190m a šířky 3m a v obloucích a v místě stávajícího skateparku je rozšířen. Součástí stavby byla také úprava stávajícího přístupového chodníku a přemístění čtyř laviček a odpadkového koše.

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Doba realizace: 3-7/2022

Celkové náklady: 2,9 mil. včetně DPH

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého

U ZŠ Gorkého, Havířov-Město byla dokončena rekonstrukce hřiště, kde byl nově vybudován pro potřeby školy ale i veřejnosti atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro malou kopanou a softbal s umělou trávou, multifunkční hřiště s umělým povrchem, dráha na skok do dálky, workout, a vrh koulí. Celý areál je oplocen.

Zhotovitel stavby: PROSTAVBY, a.s.

Doba realizace stavby: 7-11/2022
Náklady: 27 mil. včetně DPH

Parkoviště na ul. Dělnická

Na ul. Dělnická bylo vybudováno nové parkoviště, kde vzniklo 63 kolmých parkovacích stání z ulice Dělnická ve městě Havířově. Součástí stavby byla i rekonstrukce chodníků, výstavba kontejnerového stání, rekonstrukce nástupní plochy požární techniky, nové veřejné osvětlení parkoviště.

Zhotovitel stavby: spol. MVEX s.r.o.

Celkové náklady 7.600.000 Kč včetně DPH

Doba realizace: 8/2022 – 12/2022

Stavba ZŠ Školní , Havířov – Šumbark - výměna oken

Na ZŠ Školní byla provedena výměna stávajících dřevěných okenních výplní a dveří, včetně veškerých prací spojených s výměnou, tj. zednické opravy a malby stěn. Součástí stavby byly opravy venkovního ostění včetně nátěru fasádních barvou, stolařské práce spojené s demontáží dřevěných krytů.

Zhotovitel stavby: MEROPS spol. s r.o.

Doba realizace stavby: 6 – 9/2022
Náklady: 5,9 mil. včetně DPH

ZŠ M. Kudeříkové

V roce 2022 proběhla 1. etapa rekonstrukce hlavních ležatých rozvodů vody a ležatých rozvodů vytápění ve stávajícím objektu ZŠ M. Kudeříkové v Havířově. Původní ležaté rozvody ZTI (zdravotechnika) a ÚT (ústřední topení) jsou uloženy v jednotlivých pavilonech a spojovacích chodbách a jsou vedeny v instalačních kanálech. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jinému trasování hlavních ležatých rozvodů ZTI a ÚT na přístupnější místa. Součástí stavby byly stavební úpravy vyvolané požadavky na výměnu rozvodů ZTI a ÚT a jejich napojení na stávající vedení. Jednalo se zejména o demontáže SDK a kazetových podhledů, jejich zpětná montáž a montáž nových SDK a kazetových podhledů. Stavba z důvodu rozsáhlosti, jedná se několika pavilonovou školu, byla rozdělena na 2. etapy. Druhá etapa dle schválení rozpočtu v ZMH by měla být realizována v roce 2023.

Zhotovitel stavby: Zdeněk Hybner

Doba realizace stavby: 6 – 9/2022
Náklady: 4,4 mil. včetně DPH

Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská

V roce 2022 byla na ZŠ Moravská provedena výměna stávajících dřevěných okenních výplní včetně veškerých prací spojených s výměnou, tj. zednické opravy a malby stěn ve všech pavilonech školy. V návaznosti na rekonstrukci proběhlo dále vyzdění meziokenních vložek, opravy venkovních ostění, nátěr fasádních barvou, stolařské práce spojené s demontáží dřevěných krytů. Součástí stavby byla i nová střecha na pavilonu D.

Zhotovitel stavby: MEROPS spol. s r.o.

Doba realizace stavby: 6 – 10/2022
Náklady: 21 mil. včetně DPH

 

Střecha budovy MMH – křídlo D

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce na střeše nad pavilonem D objektu Magistrátu města Havířova, které zahrnovaly odstranění stávající vrstvy kamene, opravu střešního pláště, zateplení střechy, položení nové střešní hydroizolační fólie, provedení nových klempířských a zámečnických výrobků, montáž záchytného systému a nového hromosvodu včetně nových zemničů.

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Doba realizace stavby: 6/2022 – 8/2022

Náklady: 4,2 Kč bez DPH, (přenesená daňová povinnost)

Cyklostezka na náměstí Republiky

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba oboustranné cyklostezky v délce 630 m. Stavba bezprostředně navazuje na již zrealizovanou cyklostezku na ulici Hlavní třídy v Havířově-Městě. Součásti výstavby je i náležité odvodnění a nové veřejné osvětlení.

Zhotovitel stavby: Swietelsky stavební s.r.o.

Doba realizace stavby: 7-9/2022
Náklady: 9,3 mil. včetně DPH

Hala Fénix

Rekonstrukce výpravní haly žst. Havířov byla úspěšně dokončena a nyní bude sloužit prioritně pro sportovní účely, kulturní a společenské aktivity. V přízemí se nachází hlavní vstup s vrátnicí, dvě hlavní šatny pro muže a ženy. Pro míčové hry zde byla zrealizována dřevěná podlaha, na které jsou umístěny i tři badmintonové hřiště. V tomto prostoru se dá umístit ještě jedno badmintonové hřiště, a to pomoci natažení speciálního koberce. Dále se v přízemí nachází lezecká stěna, která je rozdělena podle obtížnosti, jedná část je ve sklonu 5°, druhá část je ve sklonu 40° tzv. boulder, ta je dále rozdělena na část, kde jsou místěny chyty a lezec zdolává trasu dle svých možností. Na druhé části jsou umístěny také chyty, které jsou podsvíceny a lezci si mohou dle složitosti vybírat trasu, která je již předem nastavena.V přízemí se dále nachází skladovací prostory a sociální zázemí pro sportovce a návštěvníky a jeden multifunkční sál. V prvním patře se nachází dvě multifunkční tělocvičny, vybavené i zrcadly, školící místnost, prostor s lyžařskými trenažéry a další skladovací prostory. Pro Relax a zároveň i sport je zde vytvořen nádherný prostor bowlingu s třemi drahami a barem. V případě kulturní akce, např. koncertu jsou zde další dvě šatny, které mají sloužit jako zázemí pro účinkující. V běžném provozu mohou tyto šatny složit také pro sportovní kluby. V tomto patře se nachází i zázemí pro budoucího správce a to kanceláře. Je zde i místnost od městské policie, která má zde serverovnu pro kamerový systém přednádražního prostoru. Samozřejmostí je výtah do prvního patra pro zajištění bezbariérovosti. Pro zajištění kvalitního prostředí jak pro sportovce, tak pro návštěvníky haly FÉNIX je zde zajištěna výměna vzduchu, chlazení i vytápění. Objekt je vybaven elektronickým požárním systémem i zabezpečovacím systémem. Konečné rozhodnutí o využití jednotlivých prostor bude na budoucím správci.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Doba realizace stavby: 10/2021 - 10/2022

Náklady na realizaci: 61 mil Kč včetně DPH

Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák

Koncem července 2022 byla kolaudaci ukončena realizace splaškové kanalizace lokalita Důlňák k.ú. Havířov- Město.

Bylo zrealizováno celkem 3 858,64 m gravitační a výtlakové kanalizace a 1 čerpací stanice kterou jsou splašky odváděny na centrální čističku odpadních vod v Šenově.

Součásti stavby je i 88 ks zrealizovaných veřejných části přípojek, které umožní napojení stávající i nově realizované rodinné domky dané lokality na splaškovou kanalizaci města.

Zhotovitel: STASPO s.r.o, Ostrava

Doba realizace stavby: 4/2021 - 6/2022
Náklady na realizaci: 44,7 mil Kč včetně DPH

Parkoviště Mánesova

V Havířově bylo vybudováno další nové parkoviště na ul. Mánesova v části areálu bývalé Základní školy Mánesova, kde vzniklo 79 parkovacích míst. Součástí stavby je rovněž rozšíření ulice Josefa Hory, výstavba nového veřejného osvětlení a dešťové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek a nové kontejnerové stání,“

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.

Doba realizace stavby: 8/2021 - 4/2022
Náklady: 15 mil Kč včetně DPH

 

Oranžové hřiště – první Parkourové hřiště v Havířově

V Havířově bylo vybudováno první parkourové hřiště na ul. Na Nábřeží. Parkour je druh pohybu francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití vlastního těla a to prostřednictvím výšky, výskoků, přeskoků a lezení. Hřiště obsahuje vše podstatné pro bezpečný a efektivní trénink parkouru. Stavba byla realizovaná za finanční podpory Nadace ČEZ, která přispěla na herní prvky a dopadovou plochu.

Zhotovitel stavby: společnost HRAS – zařízení hřišť, s.r.o.

Doba realizace stavby: 5/2022–6/2022
Náklady: 1,8 mil. (dotace 1,0 mil.) s DPH