Stavby dokončené v roce 2021

Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách

Byla dokončena oprava mostu M10 na ul. Na Kempách přes řeku Lučinu v Havířově. V rámci opravy mostu byla provedena nosná mostní konstrukce jako spřažená ocelová konstrukce s betonovou deskou. Byla provedena vodotěsná izolace s ochranným krytem, nové mostní římsy, nové oboustranné ocelové zábradlí. Most je ukončen mostními závěry a je přes něj převedena asfaltová komunikace.

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o.

Doba realizace stavby: 5/2021 - 10/2021
Náklady: 3,5 mil. Včetně DPH

 

Chodník ul. Šumbarská

Předmětem této veřejné zakázky byla výstavba chodníku v délce 300 m včetně tří rozšíření místní komunikace na výhybny.Dále došlo k přeložce vodovodu v délce 100 m, vybudování nové dešťové kanalizace v délce 173 m a veřejného osvětlení v délce 260 m při demontáži starých dřevěných sloupů v počtu 5 ks. Dešťová kanalizace je zaústěna do blízké vodoteče novým zpevněným výpustním objektem.

Zhotovitel: PORR, a.s

Doba realizace stavby: 6/2021–9/2021
Náklady: : 8,7 mil. včetně DPH

 

Demolice „Bývalé tržnice, k. ú. Šumbark

Předmětem byla demolice „bývalá tržnice“ č.p. 1211 stojící na pozemku parc.č. 89/4, k. ú. Šumbark, včetně revitalizace tohoto pozemku na travnatou plochu. Rovněž došlo k demolici přilehlých nemovitých věcí (přístřešku a oplocení), které se nacházely na pozemku parc.č. 89/3, k. ú. Šumbark.

Zhotovitel:MATOSA PROFISTAV s.r.o.

Doba realizace stavby: 7/2021–9/2021
Náklady: 290 tis. Kč včetně DPH

Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově

V Havířově bylo vybudováno další nové parkoviště na ul. Majakovského, kde vzniklo 77 parkovacích míst, z toho 4 ZTP. Povrch parkovacích ploch je ze zasakovací dlažby. Součástí stavby bylo rovněž nové kontejnerového stanoviště na odpady, obslužné chodníky s bezbariérovou úpravou a prvky pro zrakově postižené. V rámci stavby byly postaveny příjezdové komunikace, veřejné osvětlení pro nasvětlení parkoviště a dopravní značení.Statutární město Havířov v souladu s požadavkem na maximální zachycování dešťové vody v krajině umístilo v rámci stavby vsakovací zařízení – drenážní systém se zaústěním do vsakovacího průlehu, podzemní retenční nádrží a vsakovacím vrtem.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Doba realizace stavby: 5/2021 - 9/2021
Náklady: 8,3 mil Kč včetně DPH

 

Parkoviště nad letním kinem

Byla dokončena výstavba nového parkoviště nad letním kinem, kde vzniklo celkem 117 parkovacích stání z toho 6 stání pro zdravotně postižené. Na plochu parkoviště byla použita betonová vegetační dlažba tl. 80 mm. Dešťové vody budou z parkovacích míst částečně zasakovat přes propustné zpevněné vrstvy, částečně budou nově vybudovanou dešťovou kanalizaci stékat do vsakovací rýhy a okolních zatravněných ploch. Dále je v rámci parkoviště řešeno veřejné osvětlení, kontejnerové stání, terénní úpravy, včetně výsadby nové zeleně – živý plot.

Stavba bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí týkající se zajištění hospodaření se srážkovými vodami.

Zhotovitel: STAVIA – silniční stavby, a.s

Doba realizace stavby: 5/2021 - 9/2021
Náklady: 5,9 mil Kč včetně DPH

Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“ – stabilizace svahu

Předmětem veřejné zakázky bylo statické zajištění svahu pod areálem TSH, jehož sesuvem byla porušena původní opěrná zídka v koruně svahu, plechová ohrada TSH a část zpevněných ploch na území areálu. Součásti stavby bylo odvodnění svahu, kotvená záporová stěna, terénní úpravy svahu a obnova plechové ohrady.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Doba realizace stavby: 3/2021–5/2021
Náklady: 3,1 mil. Kč včetně DPH

Rozšíření MK UL. Výletní včetně chodníku

Byla dokončena rekonstrukce místní komunikace ul. Výletní v Havířově-Šumbarku kde došlo k rozšíření vozovky z jednopruhové na dvoupruhovou, vybudování nového jednostranného chodníku, zajištění odvodnění komunikace, zrušení stávající sdružené vodovodní přípojky a vybudování nového vodovodního řádu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ochrana kabelového vedení CETIN, umístění městského mobiliáře a výsadba zeleně.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o

Doba realizace stavby: 11/2020 - 6/2021
Náklady: 30mil Kč včetně DPH

Beach volejbal v Havířově

Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování beach volejbalového hřiště v areálu koupaliště Jindřich, které je sestavené ze tří hřišť, včetně osvětlení a oplocení. Každé hřiště je navržené o rozměrech 18 x 26 m, s hrací plochou 8x16 m.

Zhotovitelem stavby byla společnost Technické služby Havířov a.s.

Doba realizace stavby: 4/2021 - 7/2021
Náklady: 7,8 mil.

Přednádražní prostor Havířov

Dne 27.1.2021 byla dokončena jedna z nejvýznamnějších staveb města Havířova – Přednádražní prostor Havířov. Byl vybudován moderní přestupní terminál spojující železniční dopravu, veřejnou linkovou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu. Cestující tak mají komfortní, bezpečný a bezbariérový přestup. Stavbou vznikly 2 nové parkovací plochy, kryté zastávky, příchozí koridory, chodníky, zpevněné plochy, nové přechody pro chodce, byla připojena cyklostezka vedoucí ze Šumbarku a z města, bylo osazeno nové veřejné osvětlení, kamerový systém, byla provedena revitalizace volné plochy před výpravní budovou, umístěny nové prvky městského mobiliáře a vysázena zeleň. Nově vzniklo 134 ks nových parkovacích stání, z toho je vyhrazeno 6 míst pro vozidla ZTP, 5 míst pro SŽDC, 5 pro TAXI. Bylo vybudováno 5 autobusových zastávek (3 ve směru na Ostravu a 2 ve směru na Karvinou), 6 uzamykatelných cykloboxů s celkovou kapacitou 12 kol a 7 stojanů na kola umístěných před nádražní budovou.

Zhotovitelem stavby byla firma OHL ŽS, a.s., Brno – Veveří.

Byla schválena žádost o dotaci, výše podpory může dosáhnout až 90% způsobilých výdajů (85% z prostředků EU a 5% ze státního rozpočtu), maximální výše podpory je 100 mil. Kč

Doba realizace stavby: 2/2020 - 1/2021
Náklady: 117,5 miliónů korun