Stavby dokončené v roce 2019

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy

Stavební práce mateřské školky se skládají ze dvou dílčích částí: snižování spotřeby energie (zateplení fasády, zateplení půdy, výměna stávajících oken a vstupních dveří, kompletní výměna ústředního topení, regulace otopné soustavy, oprava dřevěné konstrukce krovu, nová střešní krytina a bleskosvod, provedení drenáží a napojení do vsakovací studny) a snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy (vzduchotechnika s rekuperací v tělocvičně, herně a ložnici MŠ, včetně vzduchotechnického potrubí a elektroinstalace.).

Doba realizace stavby: 09/2019 – 01/2020
Náklady: 9,8 miliónů korun

Střecha městské sportovní haly Havířov

Stavební práce na objektu Městské sportovní haly v Havířově-Městě zahrnovaly
odstranění části střešního pláště, hromosvodu, klempířských výrobků dotčených pokládkou nové střešní hydroizolační fólie, odstranění terasy na části střechy
opravu stávajícího střešního pláště, zateplení střechy novými vrstvami tepelné izolace a navýšení atiky. Položení nové střešní hydroizolační fólie kotvené podtlakovým systémem,provedení nových klempířských výrobků (atiky, parapety), polykarbonátového světlíku a nové terasy na části střechy, montáž nového hromosvodu včetně nových zemničů

Doba realizace stavby: 10/2019 - 12/2019
Náklady: 5,3 miliónů korun

Sportovně - rekreační areál v Dolních Datyních – střecha

Předmětem stavby bylo odstranění stávajícího střešního pláště až po spádovou vrstvu, vyspravení spádové vrstvy, položení parotěsné zábrany, tepelné izolace a nová střešní krytina z modifikovaných asfaltových pásů. Součástí bylo vyspravení atiky včetně oplechování, nový bleskosvod a střešní žlaby. Dále byl vyfrézován a vyvložkován komínový průduch a vyspraveno komínové těleso nadstřešní části.

Doba realizace stavby: 05/2019 – 08/2019
Náklady: 12,3 miliónů korun

Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová

Na ul. Chrpová v Havířově–Šumbarku byla pod stávajícím parkovištěm dokončena výstavba podzemní betonové retenční nádrže o objemu 244 m3 pro jímání dešťové vody. Zachycená voda bude sloužit pro zalévání městské zeleně a kropení komunikací v období s vysokými teplotami. Současně bude sloužit k zamezení lokálních povodní v případě trvalých, nebo přívalových dešťů.
Na uvedenou investiční akci byla předložena žádost o dotaci. Maximální výše dotace je 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Doba realizace stavby: 06/2019 – 10/2019
Náklady: 9,8 miliónů korun

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

V rámci stavby byla provedena oprava trhlin na fasádě a zateplení fasády, výměna stávajících oken a sklobetonových výplní otvorů, provedena nová zateplená střešní konstrukce, nová hromosvodová soustava a klempířské výrobky, výměna původních elektrických rozvodů vč. osvětlovacích těles, rekonstrukce vytápění (změna ze stávajícího plynového vytápění) a vzduchotechniky, výměna stávajících podlah v tělocvičnách, opravy obou nářaďoven tělocvičen, výměna obložení stěn tělocvičen, výměna všech vstupních dveří do tělocvičen a dělících dveří, výměna dělících opon, vnitřní vybavení tělocvičen nářadím (kotveného do stěn) a zaregulování otopné soustavy a VZT.

Doba realizace stavby: 07/2019 - 12/2019
Náklady: 27 miliónů korun

 

Rekonstrukce plochých střech na ZŠ Gorkého

Rekonstrukce střechy na ZŠ Gorkého zahrnovala sanaci a opravu  plochých střech školy a konstrukcí s tím spojených. Zateplením  střech došlo k vylepšení  tepelně technických  vlastností objektu.  Součástí stavby  byla   demontáž a zpětná montáž   vzduchotechnických jednotek  na nové  konstrukci.  Plocha nově rekonstruovaných střech činila celkem 635 m2.  

Doba realizace stavby: 06/2019 - 8/2019
Náklady: 2,5 milionů korun

 

Oprava střechy křídla E budovy MMH

V roce 2019 byla provedena oprava střechy části budovy MMH.
Stavební práce zahrnovaly odstranění stávajícího střešního pláště, nově byla střecha zateplena, pokryta hydroizolační fólií a vybavena funkčními a bezpečnostními prvky.

Doba realizace stavby: 10/2019 - 12/2019
Náklady:  2,1 miliónů korun


 

Chodník Selská, 2 etapa

Předmětem stavby bylo vybudování chodníku od restaurace havířovského minipivovaru  až ke křižovatce s ul.Na Fojtství v délce  cca 387m. V místech kde  výškové  rozdíly   neumožňovaly položit chodníkovou obrubu, byly osazeny  stěny z betonových palisád. Součástí stavby  bylo i položení  nového osvětlení  podél propojovacího chodníku  k ul. Na Nábřeží  v délce cca 175 m.      

Doba realizace stavby: 03/2019 - 7/2019
Náklady: 5,8 milionů korun

Domov seniorů Havířov, středisko Luna

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v realizaci elektrické požární signalizace, v instalaci a montáži kamerového systému včetně dodání a instalace všech požadovaných zařízení v objektu Domova seniorů Havířov, středisko Luna. Stavba byla ukončena 6. 5. 2019.

Doba realizace stavby: 05/2019
Náklady: 2,7 milionů korun

Parkoviště Balzacova

V rámci stavby byla v zájmové lokalitě provedena přestavba stávajících chodníků na komunikaci s parkovištěm  o celkovém počtu 38 nových parkovacích stání z toho 2 ZTP. 
Součásti stavby je dále rekonstrukce části navazujícího chodníku spojující ulici Studentskou a ulici Nad Terasou. Součástí stavby  je  i náhradní výsadba včetně tří leté povýsadbové péče  6 listnatých stromů  a 200 ks keřů vysázených na území města. 

Doba realizace stavby: 10/2019 – 2/2020
Náklady: 6 miliónu korun

Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město

Objekt mateřské školy byl  zateplen tepelnou izolací, ve všech čtyřech třídách školky byla nově instalována vzduchotechnická zařízení. Systém větrání byl vybaven autonomní regulací.
 Na investiční akci byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy  Operačního programu Životní prostředí – projekt „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město – zateplení“ a projekt „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - vzduchotechnika s rekuperací“.

Doba realizace stavby: 06/2019 – 10/2019
Náklady: 8,5 miliónů korun

Odkanalizování části města Havířova - doplňková stoková síť

V říjnu 2019 byla dobudována a rozšířená kanalizační stoková síť v lokalitě Prostřední  Suchá, Dolní Suchá a Šumbark. Celkem bylo realizováno 5 stok DN 250 v délce  395 m. Rozšíření kanalizační sítě umožní napojení dalších cca 24 nemovitostí.

Doba realizace stavby: 7/2019 - 10/2019
Náklady:  6,9 miliónů korun

 

Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové

V letošním roce byla dokončena stavba „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové “.  Stavební práce zahrnovaly vybudování nového hokejbalového hřiště, určeného pro mládež a dospělé. Součástí hřiště jsou doprovodné drobné stavby nutné pro vlastní hru – střídačky, trestné lavice, boxy pro rozhodčí, prostor pro časomíru, osvětlení hřiště. Součásti je i příslušný mobiliář.
Doba realizace stavby:  6/2019 - 9/2019
Náklady: 5,9 milionů korun

Parkovací stání ul. V Parku a ul. Sadová

V říjnu 2019 byla dokončena stavba - 2. Etapa Parkovací stání ul. V Parku a Sadová od ulice ČSA. Jedná se o nové vybudování jak šikmých tak i kolmých parkovacích stání s počtem míst 23. Došlo k realizaci odvodnění nové plochy, novým sadovým úpravám. Stavba si vyvolala přeložku vodovodu, upc a distribuční sítě NN.
Doba realizace:  7/2019-10/2019
Náklady : 7 miliónů korun

Areál volného času – 1. etapa

V letošním roce byla dokončena stavba „Areál volného času – 1. etapa“.  Stavební práce zahrnovaly vybudování odpočinkové zóny u letního kina v centrální části města Havířov s dětským hřištěm pro děti od 3 do 15 let, fitness zónou a propojení cyklostezky. Dětské hřiště je rozděleno na dvě plochy, které jsou osázeny dětskými herními prvky. Fitness zóna obsahuje 5 fitness strojů a došlo k propojení stávající cyklostezky s komunikací u letního kina.

Doba realizace stavby: 6/2019 - 8/2019
Náklady: 6,8 milionů korun

Sportovně relaxační areál na ul. Lázeňská

Na ul. Lázeňská mezi ul. Evžena Rošického a ul. Jana Žižky byla dokončena výstavba sportovního areálu – skatepark pro sportovce i veřejnost. V areálu se nachází velká lezecká stěna, koloběžkový okruh, in-line dráha, workoutová sestava a další sportovní plochy pro dětské i seniorské aktivity. Nově je vybudována správní budova se zastřešenou terasou. Areál je volně přístupný veřejnosti.

Doba realizace stavby: 10/2018 - 7/2019
Náklady: 30 milionů korun

 

Parkoviště na ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí

V letošním roce byla dokončena stavba „Parkoviště na ul. Šrámkova“. Stavební práce zahrnovaly opravu vozovky a úpravu přidruženého parkoviště, celkově byl na parkovišti navýšen počet parkovacích míst pro 72 vozidel. Odvodnění je zaústěno do stávající dešťové kanalizace a nově vybudovaného vsakovacího objektu. Bylo upraveno rovněž veřejné osvětlení.

Doba realizace stavby:  3/2019 - 7/2019
Náklady: 6 milionů korun

Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí

 Na  ulici Točitá v Havířově-Podlesí byla dokončena stavba parkoviště, na kterém bylo vybudováno 52 parkovacích míst, z toho 3 místa pro osoby ZTP/P. Součástí stavby je rovněž veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, sadové úpravy. Parkoviště je částečně osázeno živým plotem z ptačího bobu.

Doba realizace stavby:  3/2019 - 6/2019
Náklady: 6 milionů korun