Stavby dokončené v roce 2018

Na tomto místě naleznete významné stavby, které realizovalo oddělení investic Magistrátu města Havířova v roce 2018.

Existuje však mnoho dalších projektů, které byly v loňském roce financovány z prostředků města Havířova a jejichž realizaci nezaštiťovalo oddělení investic – ať už se jedná o finance přidělené Městské realitní agentuře, která spravuje bytové a nebytové prostory v majetku města, nebo o prostředky investované do havířovských škol, školek či sportovních, kulturních a sociálních zařízení, jakožto příspěvkových organizací města. Například o správu městského mobiliáře, cest a chodníků ve vlastnictví města se stará odbor komunálních služeb havířovského magistrátu, s městským majetkem však hospodaří i jiné odbory. O majetek města Havířova jakožto druhého nejlidnatějšího města v kraji se stará více správců.

Zajímáte-li se však o největší investiční projekty, které město dokončilo v loňském roce ze svého rozpočtu, jste na správném místě.

Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku vč. smuteční síně

Objekt nové smuteční síně obsahuje hlavní vstupní část s čekárnou, smuteční síň pro 80 sedících návštěvníků, 2 prostory atrií, místnost pro soukromé rozloučení se zesnulým, sociální zázemí pro návštěvníky smuteční síně i hřbitova, místnost  s chladícími a mrazícími boxy pro uchování zesnulých. Venkovní areál zahrnuje nové chodníky a zpevněné plochy, vybudování ploch pro pohřbívání v rozsahu 219 klasických hrobových míst, 1392 urnových míst, nová kolumbária pro uložení 5100 uren, mobiliář (lavičky, odpadkové koše, směrníky, kašny s užitkovou vodou, ozdobné kamenné koule, stojany na kola) a zeleň (stromy, keře, trávník).

Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce ulice Hřbitovní a vybudování nového chodníku v celé délce této komunikace, vybudování 20 podélných parkovacích stání, 3 přechodů pro chodce, dvou zastávkových zálivů pro MHD a nové veřejné osvětlení.

Doba realizace stavby: 08/2015 - 11/2018
Náklady: 84 milionů korun

 

ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

Základní škola Na Nábřeží je jedna z nejstarších škol v Havířově. Byla postavena v letech 1954-56. Jelikož se objekt nachází v ochranném památkovém pásmu nemovité  kulturní památky, tzv. SORELE bylo nutno objekt opravovat dle  zákona o státní památkové péči. Od doby výstavby se jedná o největší rekonstrukci tohoto objektu. Součástí oprav byly ozdobné prvky fasády, římsy, šambrány apod. Dveře a převážná část oken byla osazena plastová, vícekomorová u hlavního vstupu z europrofilů. Součástí stavby bylo zateplení půdy a následné zaregulování ZŠ.

Doba realizace stavby: 10/2017 –09/2018
Náklady: 27,5 milionu korun

 

Rekonstrukce Základní školy  M. Pujmanové

ZŠ Marie Pujmanové prošla v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukci. Byla provedena výměna stávajících okenních výplní za plastové, stávajících dveřních výplní za hliníkové, zateplena fasáda, zatepleny některé ploché střechy a ostatní opraveny, instalována vzduchotechnika  s rekuperací do všech kmenových tříd. Na rekonstrukci školy město využilo evropské dotace. Stavba byla spolufinancována z projektu Operačního programu životního prostředí.

Doba realizace stavby: 06/2018 – 11/2018
Náklady: 50 milionů korun

 

Parkoviště za bytovým věžovým domem

Celkem 45 parkovacích míst přibylo za bytovým domem na ulici Železničářů nedaleko vlakového nádraží v Havířově. Stavba parkoviště předchází rozsáhlé rekonstrukci přednádražního prostoru. Součástí stavby parkoviště bylo vybudování dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže. Zároveň byly vybudované nové chodníky kolem bytového domu, osazeno 22ks svítidel veřejného osvětlení a příjezdová komunikace. Na jaře 2019 budou dokončeny sadové úpravy - trávník a výsadba nové zeleně (15 ks nových stromů a 30 ks keřů).

Doba realizace stavby: 10/2018 – 12/2018
Náklady: 8,7 milionu korun

 

Parkoviště za kostelem sv. Anny v Havířově

V rámci výstavby  nového parkoviště u kostela sv. Anny v Havířově vzniklo 46 nových parkovacích míst. Nové zpevněné parkoviště je pro návštěvníky kostela přístupné z Karvinské ulice. Parkoviště je vhodné pro lidi s omezenou možností pohybu, a to nejen pouze hendikepované, ale také starší lidi, kteří kostel navštěvují a  přístup po schodech z Hlavní třídy i po nezpevněné ploše z Karvinské ulice byl komplikovaný.

Doba realizace stavby: 08/2018 – 10/2018
Náklady: 4,5 milionu korun

 

Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská

Stavební práce na objektu Mateřské školy Petřvaldská zahrnovaly zateplení objektu MŠ (fasáda  i střecha), výměnu obvodových výplní (okna a dveře), zabudování venkovních stínících markýz nad terasami, vyregulování ÚT, osazení vzduchotechnických jednotek s rekuperací v hernách a rekonstrukci venkovních teras vč. přístupových ramp. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Doba realizace stavby: 07/2018 – 11/2018
Náklady: 18,3 milionu korun

Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská

 

Jímání srážkových vod na Městském fotbalovém stadionu v Havířově-Prostřední Suché

Městský fotbalový stadion v Havířově-Prostřední Suché má od loňského roku zajištěn přísun vody z vlastních zdrojů a to výstavbou podzemní retenční nádrže, do kterých se bude svádět dešťová voda ze střechy stadionu. Podzemní nádrž má objem 120 m3 pro zachycování srážkových vod z tribun fotbalových hřišť, která bude používána k jejich zavlažování. Součástí stavby je také vrtaná studna a technologické zařízení zajišťující doplňování vody a strojní postřik trávníků.

Doba realizace stavby: 08/2018 – 11/2018
Náklady: 6,3 milionu korun     

 

Parkoviště na ul. Stavbařská

Na Stavbařské ulici byla kompletně zrekonstruována vozovka a ke stávajícím 30 parkovacím místům přibyla stání nová, jejich celkový počet se navýšil na 71 míst. Součástí stavby je i výměna stávajících a přidání nových sloupů veřejného osvětlení, oprava chodníků a vybudování nových kontejnerových stání.

Doba realizace stavby: 05/2018 – 09/2018
Náklady: 5,5 milionu korun

Parkoviště na ul. Stavbařská

 

Chodník MK Selská – 1. etapa

Výstavba nového chodníku byla provedena ze zámkové dlažby podél ul. Selská (úsek od ul. Frýdecká ke křižovatce s ul. Na Kempách a ul. Mezidolí). Součástí bylo vybudování nového přechodu pro chodce u školy s polským vyučovacím jazykem a 1 sloupu  veřejného osvětlení.  Dále byly provedeny na silnici dvě výhybny, opěrné zdi z betonových palisád, nové uliční vpustě, částečné opravy dešťové kanalizace a přeložky nebo stavby několika nových plotů kolem nového chodníku.

Doba realizace stavby: 08/2018 – 12/2018
Náklady: 10,9 milionu korun

Chodník MK Selská – 1. etapa

 

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada

V roce 2018 byla dokončena poslední etapa cyklostezky na území města Havířova k  Žermanické přehradě. Součástí této etapy byla oprava povrchu stezky na části ulice Na Kempách a Luční a rekonstrukce části ul. Luční až po hranici k.ú. Bludovice/Prostřední Bludovice. Vybudovaná stezka pro cyklisty a chodce je důležitou součástí páteřních regionálních cyklotras Moravskoslezského kraje. Další úseky cyklostezky povedou obcemi Horní Bludovice a Žermanice. Projektovou dokumentaci v hodnotě zhruba 650 tisíc korun financuje oběma obcím město Havířov v rámci spolupráce Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. Část trasy byla financována z operačního programu IROP.
 
Doba realizace stavby:  07/2018-9/2018
Náklady:  1,8 milionu korun

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada

 

Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada

První část cyklostezky byla vybudována v rámci rekonstrukce chodníků na Dlouhé třídě a  to oboustranně v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu po lesopark  (křižovatkou s ulicí Přátelství). Součástí byla i částečná rekonstrukce veřejného osvětlení a  doplnění dopravního značení. Tento úsek trasy byla financován z operačního programu IROP.
Druhá část cyklostezky je vedena od okružní křižovatky na ul. Dlouhá třída (nad Merkurem) podél parkového lesa směrem k ulici Hraniční, ul. Padlých Hrdinů a ul. Na Osinách, kde je napojena na již vybudovanou cyklostezku vedoucí od Těrlické přehrady, která se nachází na katastrálním území obce Těrlicko.

Doba realizace stavby: 06/2017 - 10/2018
Náklady: 30 milionů korun

 • Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku vč. smuteční síně
  Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku vč. smuteční síně
 • ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu
  ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu
 • Rekonstrukce ZŠ M. Pujmanové
  Rekonstrukce ZŠ M. Pujmanové
 • Parkoviště za bytovým věžovým domem na ul. Železničářů
  Parkoviště za bytovým věžovým domem na ul. Železničářů
 • Parkoviště za kostelem sv. Anny v Havířově
  Parkoviště za kostelem sv. Anny v Havířově
 • Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská
  Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská
 • Jímání srážkových vod na Městském fotbalovém stadionu v Havířově-Prostřední Suché
  Jímání srážkových vod na Městském fotbalovém stadionu v Havířově-Prostřední Suché
 • Parkoviště na ul. Stavbařská
  Parkoviště na ul. Stavbařská
 • Chodník MK Selská – 1. etapa
  Chodník MK Selská – 1. etapa
 • Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada
  Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada
 • Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada
  Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada