Právě stavíme

Na tomto místě naleznete významné stavby, které v současnosti realizuje oddělení investic Magistrátu města Havířova.

Existuje však mnoho dalších projektů, které jsou financovány z prostředků města Havířova a jejichž realizaci nezaštiťuje oddělení investic – ať už se jedná o finance přidělené Městské realitní agentuře, která spravuje bytové a nebytové prostory v majetku města, nebo o prostředky investované do havířovských škol, školek či sportovních, kulturních a sociálních zařízení, jakožto příspěvkových organizací města. Například o správu městského mobiliáře, cest a chodníků ve vlastnictví města se stará odbor komunálních služeb havířovského magistrátu, s městským majetkem však hospodaří i jiné odbory. O majetek města Havířova jakožto druhého nejlidnatějšího města v kraji se stará více správců. 

Zajímáte-li se o to, jakým způsobem město realizuje velké projekty, které si naplánovalo financovat z letošního rozpočtu, jste na správném místě.

Využití výpravní haly žst. Havířov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci vestavby výpravní haly železniční stanice Havířov. Po jejich dokončení bude hala sloužit pro sportovní, kulturní a společenské aktivity. 
Stavební práce zahrnují:
vybudování nových prostor (místností) v 1. a 2.NP ve výpravní hale podle nových dispozic a jejich budoucího využití, kompletní vybavení nových prostor technickým zařízením budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, kanalizace, vodovod, zdravotechnika, sanitární technika, elektroinstalace, MaR, zabezpečovací technika, rozvody sítí, protipožární systém, osvětlení, výtah,….), instalaci bowlingové trojdráhy, lezecké stěny a sportovních podlah, zařizovací předměty šaten a zázemí baru, vestavný nábytek, zrcadlové stěny, zámečnické konstrukce, protihlukové podhledy.

Zhotovitelem stavby je firma: OHL ŽS, a.s.

Termín dokončení*: 9/2022
Předpokládaná cena**: 53 mil Kč včetně DPH

Parkoviště Mánesova

Byla zahájena výstavba parkoviště umístěného v části areálu bývalé Základní školy na ul. Mánesova mezi ul. Mánesova a ul. Josefa Hory. Součástí stavby je vybudování nového parkoviště s kapacitou cca 70 nových parkovacích stání v lokalitě a rozšíření ul. J. Hory Bude provedena výstavba nového veřejného osvětlení a dešťová kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek.

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.

Doba realizace stavby: 8/2021 - 1/2022
Náklady: 15,5 mil Kč včetně DPH

 

Rekonstrukce budovy č.p.893 na ul. U jeslí na denní stacionář

Jedná se o rekonstrukci budovy bývalých jeslí na ul. U Jeslí v Havířově-Šumbarku na denní stacionář, kde budou poskytovány sociální služby dospělým osobám. Kapacita stacionáře bude pro 25 až 30 osob. Z toho max. 10 osob s omezenou schopností pohybu (na invalidních vozících). Personál bude tvořit cca 15 zaměstnanců. Součástí stavby je přístavba vstupu s evakuačním výtahem. U objektu je navrženo parkoviště s vyhrazenými 6 bezbariérovými místy.

Zhotovitel: MORYS

Doba realizace stavby: 9/2021 - 8/2022
Náklady: 43 mil Kč včetně DPH

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov

Modernizace 10 světelných křižovatek ve městě Havířově a vybudování dispečerského pracoviště za účelem zvýšení dohledu nad centrálními systémy řízení dopravy. Dispečink bude umístěn v prostorách Technických služeb Havířov.

Zhotovitel: CROSS ZLÍN s.r.o.

Doba realizace*: 6/2021 - 10/2021
Předpokládaná cena**: 26 mil. Kč včetně DPH

 

Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3265,5 m, jednu čerpací stanici a jeden výtlak splaškových vod celkové délky 785m.Součástí stavby bude i vybudování cca 70 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245,7 m k napojovaným nemovitostem.V rámci stavby bude provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dále bude provedena přípojka vody v délce 217 m a přípojka NN v délce 100 m pro čerpací stanici.

Termín dokončení*: 5/2022
Předpokládaná cena**: 42 mil Kč včetně DPH