Právě stavíme

Na tomto místě naleznete významné stavby, které v současnosti realizuje oddělení investic Magistrátu města Havířova.

Existuje však mnoho dalších projektů, které jsou financovány z prostředků města Havířova a jejichž realizaci nezaštiťuje oddělení investic – ať už se jedná o finance přidělené Městské realitní agentuře, která spravuje bytové a nebytové prostory v majetku města, nebo o prostředky investované do havířovských škol, školek či sportovních, kulturních a sociálních zařízení, jakožto příspěvkových organizací města. Například o správu městského mobiliáře, cest a chodníků ve vlastnictví města se stará odbor komunálních služeb havířovského magistrátu, s městským majetkem však hospodaří i jiné odbory. O majetek města Havířova jakožto druhého nejlidnatějšího města v kraji se stará více správců. 

Zajímáte-li se o to, jakým způsobem město realizuje velké projekty, které si naplánovalo financovat z letošního rozpočtu, jste na správném místě.

Parkoviště nad letním kinem

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba parkoviště z betonové vegetační dlažby tl. 80 mm. Celkem je navrženo 117 parkovacích stání z toho 6 stání pro zdravotně postižené.Dešťové vody budou z parkovacích míst částečně zasakovat přes propustné zpevněné vrstvy, částečně budou dešťovou kanalizaci stékat do vsakovací rýhy a okolních zatravněných ploch.Dále bude v rámci lokality řešeno veřejné osvětlení, kontejnerové stání, terénní úpravy, včetně výsadby nové zeleně.

Termín dokončení*: 8/2021
Předpokládaná cena**: 5 950 000 Kč včetně DPH

Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3265,5 m, jednu čerpací stanici a jeden výtlak splaškových vod celkové délky 785m.Součástí stavby bude i vybudování cca 70 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245,7 m k napojovaným nemovitostem.V rámci stavby bude provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dále bude provedena přípojka vody v délce 217 m a přípojka NN v délce 100 m pro čerpací stanici.

Termín dokončení*: 5/2022
Předpokládaná cena**: 42 mil Kč včetně DPH

 

Beach volejbal v Havířově

Předmětem veřejné zakázky je vybudování v areálu koupaliště Jindřich beach volejbalové hřiště, které je sestavené ze tří hřišť, včetně osvětlení a oplocení. Každé hřiště je navržené o rozměrech 18 x 26 m, s hrací plochou 8x16 m.

Termín dokončení*: 6/2021
Předpokládaná cena**: 7,9 mil Kč včetně DPH


 

Sesuv u areálu Technických služeb Havířov – stabilizace svahu

Předmětem veřejné zakázky je statické zajištění svahu pod areálem TSH, jehož sesuvem je porušena původní opěrná zídka v koruně svahu, plechová ohrada TSH a část zpevněných ploch na území areálu. Součásti stavby je odvodnění svahu, kotvená záporová stěna a terénní úpravy svahu.

Termín dokončení*: 5/2021
Předpokládaná cena**: 3,1 mil Kč včetně DPH

 

Rozšíření MK Výletní včetně chodníku

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rozšířením místní komunikace ulice Výletní v k.ú. Šumbark z jednopruhové na dvoupruhovou, vybudováním nového jednostranného chodníku, zajištěním odvodnění komunikace, zrušením stávající sdružené vodovodní přípojky a vybudováním nového vodovodního řádu, rekonstrukcí veřejného osvětlení, ochranou kabelového vedení CETIN, umístěním městského mobiliáře a výsadbou zeleně. Zahájení stavby: 11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Termín dokončení*: 5/2021
Předpokládaná cena**: 30,7 mil Kč včetně DPH