Činnost oddělení územního plánování

Oddělení územního plánování vykonává činnost úřadu územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov.

V rámci přenesené působnosti oddělení územního plánování vykonává státní správu na úseku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Oddělení územního plánování je podle § 6 odst. 1 stavebního zákona úřadem územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov a obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.

Pro výše uvedené správní území v přenesené působnosti:
- pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
- pořizuje územně plánovací podklady
- pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
- pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
- vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, není-li příslušný krajský úřad
- podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
- vykonává další činnosti podle stavebního zákona 

 

V samostatné působnosti oddělení územního plánování poskytuje orgánům města a ostatním odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury a koncepcí rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města.

Zajišťuje provoz geografického informačního systému města (GIS).