Zpracování strategických dokumentů SMH, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365

Zpracování strategických dokumentů SMH,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365

Předmětem projektu Zpracování strategických dokumentů SMH byla aktualizace a vytvoření koncepčních a strategických dokumentů statutárního města Havířova. Projekt řešil jednak potřeby co nejefektivněji alokovat disponibilní zdroje města, tak i rozpor mezi obrovským potenciálem současných moderních technologií, které jsou k dispozici a nízkou úrovní jejich využití v praxi města. Také se zabýval narůstající digitalizací všech oblastí života obyvatel i veřejné správy, rozvojem fyzicko-kybernetických systémů charakterizovaných v oblasti výroby jako Průmysl 4.0 a v oblasti celospolečenských změn jako Společnost 4.0. Projekt se snaží řešit i rozpor mezi stále narůstajícím množstvím disponibilních dat a informací o městě, problém nízké úrovně integrace a transformace množství dat o parametrech a kvalitě života ve městě, nízkou úroveň zapojení se občanů do spolurozhodování o vývoji města apod. Projekt byl realizován v období od 1.2.2018 do 31.1.2020.

Projekt navazuje na sérii projektů MMH, které jsou systematicky řešeny v rámci Strategie rozvoje města 2012 - 2020 dle akčního plánu implementace. Projekt přímo navazuje na realizovaný projekt v rámci výzvy č. 33 OPZ, kdy v současné době vznikají 2 koncepční dokumenty - Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství.

Cílem projektu bylo vytvoření předpokladů pro tvorbu strategických dokumentů, které vychází z konceptu SMART CITY. K dosažení uvedeného cíle došlo prostřednictvím zhotovení tří zásadních strategických koncepčních dokumentů, a to Vize města 2020+, dále Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024 a Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018 – 2025.

Výsledkem projektu byla tvorba strategických dokumentů, které městu a občanům přináší efektivní nástroj pro strategické plánování a současně pro hodnocení jeho naplňování na vyšší úrovni, docílí se lepší komunikace mezi městem a občanem, zlepší se procesy veřejné správy, komunikace a spolupráce města, vznikne základ pro digitalizaci všech relevantních oblastí života města. Došlo také k zapojení veřejnosti a využívání jejich názorů a připomínek i v kyberprostoru,  jsou nastaveny parametry ke zlepšení kvality stěžejních oblastí života ve městě, otevřela se možnost využití získaných dat pro vedení města jako reporting spokojenosti obyvatel města a naplňování strategií pro jeho rozvoj. Získal se potenciál a možný základ pro budoucí spolupráci měst a obcí.  díky realizaci projektu vznikl nástroj pro zapojení dalších partnerů do procesů plánování a rozvoje území (podnikatelé, neziskový sektor, profesní sdružení, apod.).
 

Projekt je spolufinancován z EU.