Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace

Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace

Moravskoslezský kraj schválil pro Havířov v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu „Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace“.

Dotace byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 06. 2019, pod č. usnesení  12/1463.

Studie je zpracována pro celé území Havířova a zajišťuje zhodnocení aktuálního stavu sběrných míst (zejména kontejnerových stanovišť), posouzení jejich efektivního využívání a navrhuje opatření vedoucí k předcházení a optimalizaci množství jednotlivých složek komunálního odpadů.

 

Realizace projektu – srpen až listopad 2019.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje