IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation; číslo projektu: LIFE20 IPC/CZ/000004

                      

Název programu:

LIFE

 

Realizátor projektu:

Moravskoslezský kraj – nositel projektu

statutární město Havířov – partner projektu

statutární město Karviná – partner projektu

město Orlová – partner projektu

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. – partner projektu

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace – partner projektu

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. – partner projektu

Ministerstvo životního prostředí – partner projektu

Slezské Vojvodství (Polsko) – partner projektu

DIAMO, s. p. – partner projektu

Nadace Partnerství – partner projektu

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – partner projektu

Glówny Instytut Górnictwa (Polsko) – partner projektu

 

Harmonogram realizace projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 12. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2031

Doba trvání projektu: 120 měsíců

 

Náklady projektu:

Celková výše schválené dotace: 15.830.000 EUR

Celková výše schválené dotace pro Havířov: 878.095 EUR

 

Anotace projektu:

Projekt nabízí unikátní příležitost pro změny na území Moravskoslezského kraje především v oblasti adaptace na klimatickou změnu a nové environmentální technologie. Klade si za cíl úspěšně implementovat cíle Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu a tím zvýšit klimatickou odolnost MSK, zlepšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj kraje.

 

Cíl města Havířova v projektu:

Cílem projektu je mapování hospodaření s dešťovou vodou na území města Havířova, analýza veřejné zeleně města zahrnující zpracování studie ve vybrané lokalitě oblasti Sorela – centrální části města, příprava na tvorbu plnohodnotného urbanistického prostoru na ulici Elišky Krásnohorské a vnitrobloku na ulici Vardasova a revitalizace důlních nádrží „Sušánecké rybníky“ s tvorbou hodnotného přírodního prvku pro obyvatele města určeného nejen k odpočinku a krátkodobé rekreaci, ale také k výchově a zodpovědnému přístupu k otázkám ochrany životního prostředí.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány městem Havířov:

  1. Podpora rozvoje zelené infrastruktury ve městech Orlová, Karviná, Havířov

V Havířově bude probíhat zpracování studie veřejné zeleně ve vybrané lokalitě – centrální části města (zejména oblast Sorela).

Na základě terénního hodnocení bude realizována detailní pasportizace včetně dendrologického posouzení. Bude také vypracována evidence jednotlivých vegetačních prvků s taxonomickými popisnými daty v řešeném území, stanovení výměr a zpracovány mapové podklady, kde bude zobrazeno dělení vegetačních prvků včetně zohlednění souvisejících technických prvků. Budou stanoveny třídy údržby s příslušným grafickým znázorněním. Při dendrologickém hodnocení bude posouzena vitalita dřevin, provozní bezpečnost, popř. bude navrženo pěstební opatření.

Návrhová část bude obsahovat funkční a prostorové řešení veřejné zeleně v centrální části města. Na základě výše uvedeného dojde ke stanovení zásad pro údržbu a následnou arboristickou péči, stanovení ploch pro náhradní výsadbu s popisem navrhovaných dřevin a zapracování ploch do mapových výstupů. Následně bude zhodnocen funkční význam veřejné zeleně v dané lokalitě. Hodnocení prvků veřejné zeleně bude provedeno s důrazem na estetickou funkci a pozitivního ovlivnění pobytového komfortu obyvatel v dané lokalitě.

Výstupy budou veřejně projednány s občany, zveřejněny na webu města, Konferenci zelená města apod.

  1. Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné a Havířově

Aktivita obnáší zpracování koncepčního dokumentu zaměřeného na hospodaření s dešťovou vodou na území pilotních měst (Havířov a Karviná). Týmy odborníků obou měst připraví společné zadání, které bude vycházet z jejich potřeb a zároveň z obvyklých postupů (např. Koncepce hospodaření s dešťovými vodami ve městě Olomouc). Pro téma hospodaření s dešťovou vodou budou připraveny komunikační materiály pro veřejnost a v rámci dlouhodobé kampaně zaměřené na adaptaci měst na změnu klimatu proběhne dílčí kampaň věnovaná hospodaření s dešťovou vodou. Vlastní dokument bude zpracován externím dodavatelem. Předpokládá se, že bude provedeno rešeršní hydrogeologické posouzení území měst, pro určení možností zasakování dešťových vod, případně realizaci dalších opatření. Bude posouzena bilance potřeby vod pro účely údržby městské zeleně a další potenciál využití dešťových vod a dále prostory pro povrchové zachytávaní vod (otevřené nádrže). V návrhové části budou ve vazbě na Koncepci zeleně navrženy sadovnické úpravy (včetně výběru vhodných druhů), plochy vhodné k řešení zasakování případně dalších způsobů retence dešťových vod.  Po dokončení dokumentu připraví pilotní města hlavní výstupy formou vizualizace navržených opatření k prezentaci veřejnosti a sdílení mezi městy v MSK a v ČR.

  1. Revitalizace důlních nádrží “Sušánecké rybníky” v Havířově

Rybniční soustava původních sedmi rybníků podél vodního toku Sušánka sloužila pro chov ryb a letní rekreaci obyvatel do konce 50. let minulého století. Od roku 1958 až do roku 2015 využití rybníků ovládla těžba uhlí, pro jejíž potřebu se rybníky staly sedimentačními nádržemi uhelných kalů z prádelen uhlí a také čistírnou odpadních vod.

Cílem aktivity je vytvořit přírodní atraktivní prvek, který bude sloužit k odpočinku i k edukaci obyvatel a zároveň zde budou zachovány přírodní hodnoty, zejména biotop užovky podplamaté (Natrix tesellata), který patří v MSK k výjimečným, a tuto spolupráci zakotvit smluvně.

Nejdříve bude zpracována studie proveditelnosti možných řešení. V roce 2020 společnost MSID zpracovala Studii potenciálu, péče a využití přírodních lokalit v rámci POHO2030. Jednou z posuzovaných lokalit byly „Sušánecké rybníky“, pro kterou MSID zpracoval návrh jejího dalšího možného využití a také návrh managementu jejích přírodních hodnot. V současné době probíhá připomínkování a hledání konsenzu mezi městem Havířov, zástupci vlastníků pozemků, biologů a zástupci ochránců přírody. Veškeré připomínky a konsenzuální varianta budou zpracovány do finální podoby návrhu managementu přírodních hodnot v červnu 2021. Na základě zpracovaného Návrhu přírodního managementu se předpokládá, že území bude využíváno jako biotop kriticky ohroženého druhu užovky podplamaté, ke sportovnímu rybolovu (část nádrží), k pěším volnočasovým aktivitám a k osvětě obyvatel blízkého Havířova a dalších návštěvníků lokality. Studie proveditelnosti bude projednána mezi zástupci Asental Land (se kterým již byla konzultována studie MSID), města Havířova, VŠB – TUO, rybářů a zástupci ochrany přírody. Zvolená nejvhodnější varianta bude rozpracována do úrovně realizační projektové dokumentace, včetně urbanisticko-architektonická studie koncepce využitelnosti lokality se zapojením všech funkcí od volnočasových aktivit, sportovního rybolovu, ochrany přírody a předpokladu zvláště chráněného živočicha, až po zastavitelnou plochu pro stavby a zázemí celé lokality.

  1. Pilotní realizace veřejných prostranství v Karviné a v Havířově

Vybraná veřejná prostranství v Karviné a Havířově budou připravena k rekonstrukci, aby v nich byla zahrnuta adaptační opatření, došlo ke zlepšení pobytových podmínek a snížení dopadů tepelného ostrova města.

V Havířově budou vybraná konkrétní řešení rozpracována do 2 studií proveditelnosti. Předmětem řešení budou území v centrálních částech města a dalších zájmových lokalitách (ul. Vardasova a veřejné prostranství Orion) o rozloze cca 14 ha. V rámci těchto ploch budou navrhována opatření k hospodaření s dešťovými vodami a na zlepšení mikroklimatu v rámci lokalit. Do zpracování studií proveditelnosti bude zapojena také veřejnost, pro kterou bude uspořádáno participativní setkání, aby svými návrhy pomohla prostor v rámci těchto ploch dotvořit ve smyslu způsobu využití. Na základě studií proveditelnosti budou zpracovány 2 projektové dokumentace rekonstrukce veřejných prostranství. Realizace obnovy veřejných prostranství v Havířově již bude hrazena z jiných (komplementárních) zdrojů. Součástí bude také posouzení místní veřejné zeleně, stávající využití zpevněných ploch, včetně návrhů alternativních řešení pro zvýšení retenční schopností lokality (zasakovací dlažba), komfortu bydlení, odpadového hospodaření (estetika a funkčnost separačních hnízd, podpora třídění komunálních odpadů) atd. Po zpracování projektových dokumentací budou vizualizace nového stavu představeny veřejnosti formou výstavy s možností dál vest diskusi. Zároveň bude k obou projektům zpracován informační materiál.

 

Projektový tým:

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., projektový manažer a finanční manažer

Mgr. Markéta Radová, projektový manažer

Bc. Sára Bardoňová, GIS specialista

Bc. Boris Břenek, specialista veřejné zeleně

Iva Krpcová, specialista na veřejný majetek

Ing. Iveta Grzonková, specialista veřejné zeleně

Ing. Kateřina Mikulová, expert na investiční akce

Ing. Jana Krzyžánková, specialista na vodní hospodářství a revitalizace

Ing. Martina Havránková, specialista na územní plánování

Ing. Jana Návratová, specialista na životní prostředí

Mgr. Nikol Fikáčková, specialista na veřejný majetek

Ing. Jan Smola, specialista ochrany přírody