Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova; reg. č. 3194100001

Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova

 

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) schválil pro Statutární město Havířov dotaci na realizaci projektu „Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova“. Celkové způsobilé náklady projektu činí 1 299 999,97 Kč. Dotace dosahuje výše 90%, z čehož prostředky Norských fondů tvoří 994 499,97 Kč a prostředky SFŽP ČR 175 500,00 Kč. Prostředky z vlastních zdrojů pak dosahují 10 % (130 000,00 Kč).

Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova bude dokumentem, který ukáže, jakým směrem se chce Havířov vydat a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu dvacátých a třicátých let 21. století. V rámci tohoto dokumentu budou nastavena konkrétní opatření, která pomohou včas a bezpečně přizpůsobit město očekávaným změnám počasí, vlnám horka a dalším negativním místním dopadům globálních klimatických změn.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

 

Odkaz na Norské fondy: