Senioři

Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova
Odborné sociální poradenství pro seniory

Poskytnutí odborného bezplatného poradenství seniorům a pečujícím osobám, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Jedná se o poskytnutí informací, rad či pomoci a podpory pro zvládnutí obtížné situace, pomoc při jednání s institucemi, případně doprovod na tato jednání. Fakultativní součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 358, 725 976 962
E-mail: poradnasenior@ssmh.cz

Pečovatelská služba

Sociální služby města Havířova
Pečovatelská služba

Služba je poskytována občanům města Havířova, kteří potřebují z důvodu změny soběstačnosti pomoc či podporu jiné fyzické osoby k zajištění základní péče o svou osobu či domácnost. Součástí služby je základní sociální poradenství. Služba je poskytována v domácnostech, vybrané úkony jsou poskytovány v našem zařízení.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 300, 596 477 318
E-mail: ps@ssmh.cz

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
Pečovatelská služba

Agentura domácí péče nabízí komplexní péči o klienty, která kompenzuje jejich stav jak v oblasti zdravotních, sociálních potřeb, tak i laické péče. Klientům je poskytována nejen odborná ošetřovatelská péče, ale také úkony pečovatelské služby, a to vše v jejich vlastním sociálním prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní s chronickým nebo jiným kombinovaným onemocněním. Jedná se především o seniory, kteří z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu nebo pokročilého věku nejsou schopni péče o vlastní osobu.

Adresa:  Dlouhá třída 1510/18d, Havířov
Telefon: 596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
E-mail: hestia@tiscali.cz

DUHA senior s.r.o.

Adresa:  Kollárova 1653/2b, Havířov
Telefon: 736 283 953, 734 457 211
E-mail: dybalova@domacipeceduha.cz

Odlehčovací služby

Sociální služby města Havířova
Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče

Odlehčovací služba je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří potřebují zajistit nepřetržitou denní péči. Služba je zabezpečena pobytovou formou 24 hodin denně na omezenou dobu až 3 měsíců. Smyslem služby je poskytnout odpočinek pečujícím osobám a pomoc a podporu při řešení nepříznivé životní situace rodiny.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 317, 596 477 322
Email:  respit@ssmh.cz

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.

Klientům Agentury domácí péče je poskytována odborná ošetřovatelská péče, úkoly odlehčovací a pečovatelské služby. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní s chronickým nebo jiným onemocněním. Jedná se především o seniory, kteří z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu nebo pokročilého věku nejsou schopni péče o vlastní osobu, je potřebná asistence i pomoc při běžných denních činnostech a je vyžadována pravidelná pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa:  Dlouhá třída 1510/18d, Havířov
Telefon: 596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
E-mail: hestia@tiscali.cz

Denní stacionáře

Sociální služby města Havířova
Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář

Ambulantní forma služby, která je zaměřena na asistenci, pomoc a podporu při zajištění běžných denních činností a vyplnění volného času osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Určeno seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním či zdravotním postižením. Součástí služby je základní sociální poradenství.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 300, 596 477 321
E-mail: stacionar@ssmh.cz

Domovy pro seniory

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
středisko Luna

Pobytová sociální služba je určena seniorům starším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa: Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 596 808 601
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz

SeneCura SeniorCentrum Havířov

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku, potřebují pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče. Jejich nepříznivá sociální situace jim nedovoluje žít ve vlastním domácím prostředí. V domově je zajištěna komplexní péče a pobyt nahrazuje domácí prostředí při rozvíjení komunitního života.

Adresa: Lomená 1268/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 734 154 916
E-mail: havirov@senecura.cz

Domovy se zvláštním režimem

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

středisko Helios

Pobytová sociální služba je určena seniorům starším 65 let, kteří trpí demencí lehkého, středně těžkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově pro seniory, a potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 810 061
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz

SeneCura SeniorCentrum Havířov
Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost, o osoby s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí či dalšími typy demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou klientů jsou osoby starší 55 let.

Adresa: Lomená 1268/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 734 154 916
E-mail: info@grandpark.cz

Osobní asistence

Podané ruce - osobní asistence

Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností od jednoho roku věku a realizována v domácím prostředí i jinde dle potřeby konkrétního klienta až 24 hodin 7 dnů v týdnu. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně, oblékání, podání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje doprovod do školky, školy, zaměstnání, na kulturní a sportovní akce apod. Osobní asistence je služba, která se snaží pomoci lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí a umožnit jim žít způsobem co nejbližším běžnému životu.

Adresa: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon:  776 011 437, 777 011 927
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu

RAMONA senior o.p.s.

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (tj. seniorům) nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována v přirozeném domácím prostředí dle individuálních potřeb klienta. Základními poskytovanými činnostmi jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Adresa: Smrková 561/16, Havířov-Šumbark
Telefon: 731 346 390
E-mail: prudka.sarka@centrum.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Armáda spásy v České republice, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Šumbark

Služba je poskytována seniorům od 60 let a osobám se zdravotním postižením od 40 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy (osamělost, ztráta sociálních návyků, zdravotní omezení aj.).

Adresa:  Obránců míru 619/3, Havířov-Šumbark, Slovenského národního povstání 805/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 773 770 178
E-mail: pavla_mirkova@armadaspasy.cz

Charita Český Těšín
Charitní centrum pro seniory

Charitní centrum poskytuje službu sociální aktivizace seniorům a osobám s tělesným a chronickým onemocněním. Centrum organizuje klubové a společenské aktivity pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Adresa:  Lomená 228/11, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 603 351 709
E-mail: stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující sociální služby

Sanatorium Kochova s.r.o.

Zdravotnické zařízení, které zároveň poskytuje i pobytové sociální služby klientům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Posláním zařízení je zabezpečovat podporu a péči dospělým osobám, převážně seniorům, kteří nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jinak.

Adresa: Kochova 816/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 599 509 665, 599 509 667
E-mail: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz, socialni@sanatoriumkochova.cz

Tísňová péče

Anděl strážný, z.ú.

tísňové tlačítko

Anděl Strážný, z. ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé České republiky určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Jedná se o registrovanou sociální službu tísňové péče s celostátní působností. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.

Telefon: 778 411 736
E-mail: socialnipracovnik1@andelstrazny.eu 

Související aktivity

ADRA, o.p.s.

Dobrovolníci pomáhají seniorům v sociálních a zdravotnických zařízeních a nově v programu „Dobrovolníci domů“, kdy dobrovolníci docházejí za seniory do domácností. Dobrovolníci se tak stávají příjemnými společníky, kdy si se svými klienty povídají, čtou s nimi knihy, hrají hry, zpívají, chodí na procházky.

Adresa: Hlavní třída 2/4, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 732 509 400
E-mailhana.cadova@adra.cz 

Areál Bydlení pro seniory Čapí hnízdo Havířov

Dva řadové bytové domy, umístěné v příjemném prostředí, poskytují trvalé bydlení v bezbariérových bytech. Byty jsou určeny seniorům nad 65 let nebo zdravotně postiženým osobám. Součástí bydlení je možnost zprostředkovat terénní sociální, zdravotní a doplňkové služby, zúčastňovat se volnočasových aktivit a rozvíjet komunitní život. Cílem je zajištění co nejdelší soběstačnosti a setrvání osob z cílových skupin v přirozeném domácím prostředí.

Adresa: Výletní 1277/1, 1278/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 731 346 390
E-mail: info@seniorhavirov.cz

Centrum volnočasových aktivit

Volnočasové zařízení, které je určeno zejména pro pořádání aktivit (zájmové kroužky, přednášky, pohybová cvičení v zájmových skupinách, jednorázové aktivity) zaměřených na společné zájmy uzavřených skupin dětí, mládeže, seniorů a dalších občanů Havířova.

Adresa: Horymírova 1511/9, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 811 688, 596 803 162 (provozovatel CVA)
E-mail: cva.horymirova@seznam.cz

Podané ruce, z. s.
Canisterapie (terapie s pomocí psa)

Podané ruce, z. s. poskytují dobrovolnickou službu canisterapie od roku 2000. Canisterapeutické týmy (proškolený člověk a jeho speciálně vedený a testovaný pes), které organizace školí a přezkušuje, navštěvují školky, školy, domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem apod. Tam přinášejí pozornost, zájem, aktivitu, sociální kontakt apod.

Adresa: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 777 260 110, 776 011 437
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu

 

Sociální služby města Havířova
Právní poradenství

Poskytování sociálního poradenství – bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo právního zastoupení.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
Telefon:  599 505 333
E-mail:  pravnik@ssmh.cz

Multigenerační centrum Lučina

Posláním spolku AktivSen je podporovat a posilovat komunitní život v duchu rovných příležitostí napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních občanů, a to po stránce tělesné, duševní, duchovní i sociální. Nabízí volnočasové a zájmové a mezigenerační aktivity. Cílem jsou spokojenější obyvatelé města Havířova, kteří mají dostatek podnětů pro kvalitní, smysluplný a plnohodnotný život.

Adresa: Hlavní třída 387/45, Havířov-Město
Telefon:  606 058 571
E-mail: lucina@aktivsen.cz

KLUBY SENIORŮ

V klubech seniorů mají členové možnost využívat svůj volný čas. Jsou pořádány odborné přednášky, besedy, oslavy jubileí, návštěvy kulturních i sportovních programů a organizovány různé zájezdy.
Městský klub seniorů
Adresa: Studentská 1592/9a, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 436 311

Telefon na provozovatele klubů seniorů: 596 803 162

KD při železniční stanici Havířov
Adresa: Studentská 1592/9a, 736 01 Havířov-Podlesí

KD při DPS Generála Svobody
Adresa: Generála Svobody 266/15, 736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Mládežnická
Adresa: Mládežnická 1576/10, 736 01 Havířov-Podlesí

KD Wolkerova
Adresa: Wolkerova 716/4, 736 01 Havířov-Šumbark

KD učitelů
Adresa: Marušky Kudeříkové 1143/14, 736 01 Havířov-Město

KD při DPS Střední
Adresa: Střední 504/3, 736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Karvinská
Adresa: Karvinská 1512/3, 736 01 Havířov-Město

KD Dolní Datyně
Adresa: Občanská 121/1, 736 01 Havířov-Dolní Datyně 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku a naléhavě potřebují sociální pomoc. Přidělování bytů se řídí „Zásadami pro nájem bytu zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova)“.

Dům s pečovatelskou službou
Adresa:  Střední 504/3, 736 01 Havířov-Šumbark

Dům s pečovatelskou službou
Adresa:  Karvinská 1512/3, 736 01 Havířov-Město

Dům s pečovatelskou službou
Adresa: Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark

Dům s pečovatelskou službou
Adresa: Mládežnická 1576/10, 1577/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Dům s pečovatelskou službou
Adresa:  Generála Svobody 266/15, 736 01 Havířov-Šumbark