Osoby se zdravotním postižením

Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova  
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD – odborné sociální poradenství

Služba je poskytována rodinám s dítětem (ve věku od 2 do 26 let) se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným a autismem). Cílem této služby je pomoc a podpora rodinám při řešení otázek komunikace, výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. V rámci poradenství je bezplatně poskytovaná „příprava dětí pro snazší vstup do školy“.

Adresa: Atriová 1297/5, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 885 678, 725 852 994
E-mail: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz

Raná péče

Sociální služby města Havířova
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD – služby rané péče

Služba je poskytována v Havířově a obcích v místní působnosti rodinám s dítětem (ve věku do 7 let) se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným a autismem). Cílem služby je poskytnutí poradenství v oblastech: jak dítě s postižením vychovávat, jak k němu přistupovat, jak s ním komunikovat (alternativní formy komunikace), jaké jsou možnosti vzdělávání (běžné, speciální školy) apod. Služba je bezplatná a terénní, probíhá především formou pravidelných konzultací v domácím prostředí rodiny.

Adresa: Atriová 1297/5, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 885 678, 725 852 994
E-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Služba rané péče je poskytována v Moravskoslezském kraji rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením a rodinám s dětmi s ohroženým zrakovým vývojem ve věku do 7 let. Služba je bezplatná a terénní, probíhá především formou pravidelných konzultací v domácím prostředí rodiny.

Adresa: Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Telefon: 774 567 236
E-mail: ostrava@ranapece.cz

Odlehčovací služby

Sociální služby města Havířova
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD - odlehčovací služba

Služba je poskytována rodinám trvale pečujícím o osobu (ve věku od 1 do 40 let) se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným a autismem). Cílem služby je poskytnutí odlehčení a nezbytný odpočinek pečující osobě. V rámci odlehčovací služby jsou poskytovány doprovody do zařízení, rozvoj osobních a sociálních dovedností, sociální začleňování.

Adresa: Atriová 1297/5, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 828 720, 724 538 804
E-mail: odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Odlehčovací služba

Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu osobám se středně těžkým až těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let. Sociální služba je realizována formou individuální podpory klientů na základě jejich skutečných potřeb tak, aby dle svých možností a schopností směřovali ke kvalitnějšímu prožívání svého života.

Adresa: Čelakovského 1240/4, Havířov-Podlesí  
Telefon: 597 582 897, 733 467 276
E-mail: socialnids@sante-havirov.czsante@sante-havirov.cz

Denní stacionáře

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služ eb
Denní stacionář

Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu osobám se středně těžkým až těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let. Sociální služba je realizována formou individuální podpory klientů na základě jejich skutečných potřeb tak, aby dle svých možností a schopností směřovali ke kvalitnějšímu prožívání svého života.

Adresa: Čelakovského 1240/4, Havířov-Podlesí  
Telefon: 597 582 896, 733 467 276
E-mail: socialnids@sante-havirov.czsante@sante-havirov.cz

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
MIKADO

Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu dospělým osobám od 19 do 70 let s lehkým až středně těžkým mentálním, případně kombinovaným, postižením. Klienti denního stacionáře MIKADO jsou podporováni v činnostech, které vedou k sociálnímu začlenění a zkvalitnění jejich života. Sociální služba umožňuje klientům aktivně prožívat dny.

Adresa: Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 411 026, 776 770 058, 702 265 953
E-mail: socialnimikado@sante-havirov.cz, socialnimikado2@sante-havirov.cz, sante@sante-havirov.cz

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
Stacionář Lipová

Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu dospělým osobám od 19 do 70 let s lehkým až středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením. Podpora při každodenních činnostech umožňuje klientům prožívat dny aktivně. Cílem aktivizačních činností je snížení potřebné míry podpory.

Adresa: Lípová 618/12, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 813 388, 737 077 990
E-mailsocialnilipova@sante-havirov.cz, sante@sante-havirov.cz

Chráněné bydlení

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Chráněné bydlení + bytové jednotky: 2 x bytová jednotka 3+1, 2x bytová jednotka 2+1

Zařízení poskytuje pobytovou sociální službu osobám ve věku od 19 let s mentálním, případně kombinovaným postižením. Podporuje klienty při každodenních aktivitách tak, aby se jejich život přibližoval běžnému způsobu života vrstevníků.

Adresa: Nerudova 351/12, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 813 176, 604 952 744
E-mail: socialnichb@sante-havirov.cz, sante@sante-havirov.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Benjamín, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín poskytuje celoroční pobytovou službu dětem se zdravotním postižením. Posláním domova je poskytnout odpovídající a bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Pracovníci služby prostřednictvím cílených aktivit děti podporují při znovunavázání rodinných vazeb a pomáhají jim při návratu do rodinného prostředí a s respektem k jejich potřebám usilují o jejich začleňování do společnosti a zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci.

Adresa: Moskevská 1588/7a , 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 411 544, 739 384 604
E-mail: tatana.chmielova@nas-benjamin.cz

Osobní asistence

Podané ruce - osobní asistence

Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností od jednoho roku věku a realizována v domácím prostředí i jinde dle potřeby konkrétního klienta až 24 hodin 7 dnů v týdnu. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně, oblékání, podání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje doprovod do školky, školy, zaměstnání, na kulturní a sportovní akce apod. Osobní asistence je služba, která se snaží pomoci lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí a umožnit jim žít způsobem co nejbližším běžnému životu.

Adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
Telefon: 776 011 437, 777 011 927
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu

Tísňová péče

Anděl strážný, z.ú.  
Tísňové tlačítko

Anděl strážný, z.ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé České republiky určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Jedná se o registrovanou sociální službu tísňové péče s celostátní působností. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče kdykoliv přivolat pomoc Anděla strážného. 

Telefon: 778 411 736
E-mail: socialnipracovnik1@andelstrazny.eu 

Tlumočnické služby

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
Tlumočnické služby

Poskytuje terénní a ambulantní tlumočení (individuální, skupinové) z mluveného jazyka českého do českého znakového jazyka a naopak. Dle potřeby zajistí artikulačního tlumočníka, simultánní přepis či jiný způsob komunikace dle požadavků osob se sluchovým postižením. V rámci této služby také poskytuje základní sociální poradenství pro občany s různým sluchovým postižením a jejich blízké. Služba je poskytovaná v celém Moravskoslezském kraji bezplatně.

Adresa: 28. října 286/10, 702 00 Ostrava
Telefon: 730 542 933
E-mail: csnn@csnn.cz


Sociální rehabilitace


Slezská diakonie

RÚT Havířov, sociální rehabilitace

RÚT Havířov, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času, při využívání dostupných služeb.

Adresa: Svornosti 86/2, Havířov-Město (budova H, 3. patro)
Telefon: 731 428 974
E-mail: rut.havirov@slezskadiakonie.cz
Web: http://www.slezskadiakonie.cz

Související aktivity

Podané ruce, z. s. - Canisterapie (terapie pomocí psa)

Podané ruce poskytují dobrovolnickou službu canisterapie od roku 2000. Canisterapeutické týmy (proškolený člověk a jeho speciálně vedený a testovaný pes), které organizace školí a přezkušuje, navštěvují školky, školy, domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem apod. Tam přinášejí pozornost, zájem, aktivitu, sociální kontakt apod.

Adresa: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 777 260 110, 776 011 437
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Havířov

Organizují pro osoby tělesně postižené a jejich rodinné příslušníky přednášky o zdravotních problémech, o sociálně-právním minimu, pořádají edukační setkání na horách a účastní se abilympiády.

Adresa: Horymírova 1511/9, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 737 924 170

INNA z.s. Havířov onkologická organizace

Sdružují pacienty po prodělání onkologického onemocnění a pomáhají v rekonvalescenci po ukončení léčby. Schůzky spolku jsou každý čtvrtek od 15 - 17.00 hodin.

Adresa: Horymírova 1511/9, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 732 146 500
E-mail: havirovinna@seznam.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s., Základní organizace Havířov KARDIO pobočný spolek
Komunitní centrum ZO Havířov SPCCH

Nabízí odborné rehabilitační, rekondiční a edukační programy. Jejich cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění.

Adresa: Dlouhá třída 1134/83, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 737 016 794
E-mail: spcch.kahak@centrum.cz

ADAM – autistické děti a my, z.s.

Nabízí pro děti s autismem terapeutické aktivity – sportovní kroužek, dramatický kroužek, klub náctiletých a volnočasové aktivity – příměstské tábory, výlety apod. Pro zdravé sourozence – sourozenecké skupiny. Pro rodiče dětí s autismem – rodičovské skupiny s odborným vedením, dále individuální a krizové intervence u psychologa a psychoterapeuta.

Nabízíme široké veřejnosti zdarma PRÁVNÍ PORADNU vedenou advokátkou Mgr. Karin Kulčárovou

Adresa: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 608 853 940 
E-mail: info@adam-pas.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s., pobočný spolek Havířov

Podporují všechny iniciativy zabezpečující zlepšení podmínek života lidí s mentálním postižením. Vytváří podmínky pro aktivní využití jejich volného času.

Adresa: Studentská 26, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 774 486 999
E-mail: spmp.zavadova@seznam.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s., oblastní pobočka Havířov

Organizují rekondiční pobyty, přednášky, sociální poradenství pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Cílem je vytvořit podmínky dovedností a návyků v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu v neznámém prostředí.

Adresa: Horymírova 1511/9, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 734 899 812
E-mail: kozinova@sons.cz

Apropo z. s.

Pořádání rekondičních pobytů pro lidi s tělesným postižením se zajištěnou rehabilitací a osobní asistencí.

Adresa: Chrpová 536/2a, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon:  608 975 772
E-mail: info@apropovozickari.com

ADRA, o.p.s.
Dobrovolnické centrum Havířov

Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky do zařízení pro děti i dospělé se zdravotním postižením, k seniorům, k osamělým do domácností i do nemocnic. Dobrovolníci s nimi tráví volný čas, hrají s nimi hry, chodí na procházky, zpívají nebo asistují při míčové hře Boccia.

Adresa: Hlavní třída 2/4, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 732 509 400
E-mail: hana.cadova@adra.cz 

Help klub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením

Sdružení pomáhající aktivitami pro volný čas, rekreacemi a integrací mladých lidí s postižením.

Adresa: Školní 601/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 777 081 830, 728 842 460
E-mail: helpklub@centrum.cz 

Magistrát města Havířova - bezbariérové byty

Bezbariérové byty, které jsou v majetku města, jsou určeny osobám se zdravotním postižením, jejichž přidělování se řídí „Zásadami pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova“.
Telefon: 596 803 159 
E-mail: kalivodova.lenka@havirov-city.cz

Adresa:

Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark

Akátová 458/1, 459/3, 736 01 Havířov-Šumbark

Karvinská 1512/3, 736 01 Havířov-Město