Osoby ohrožené závislostmi

Kontaktní centra

Sociální služby města Havířova
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

Ambulantní a terénní služba pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně patologického hráčství starší 15 let.

Charakteristika cílové skupiny:

  • Uživatelé návykových látek starší 15 let v různé fázi užívání, bez ohledu na typ, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
  • Uživatelé, kteří škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí.
  • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím.
  • Osoby, které hledají podporu v abstinenci.
  • Rodina a blízké sociální okolí uživatelů návykových látek (např. ostatní rodinní příslušníci, přátelé).

Adresa: Hřbitovní 166/12,  Havířov-Šumbark
Telefon: 596 884 854, 602 715 805
E-mail: kpc@ssmh.cz

Služby následné péče

Armáda spásy v České republice, z. s.
Dům pod svahem

Posláním služby následné péče v Havířově je nabízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti.

Služba je určena mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou závislí na alkoholu nebo gamblingu a prokazatelně abstinují minimálně 14 dnů a kteří se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo prostřednictvím odborných zařízení a nadále potřebují podporu, ochranu před sociálním vyloučením a pomoc směřující k sociálnímu začlenění do společnosti.

Adresa: Pod Svahem 284/1, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Telefon: 773 770 159, 773 770 158, 773 770 160
E-mail: jan_vincenc@armadaspasy.cz, denisa_pravdova@armadaspasy.cz

Armáda spásy v České republice, z. s.
Vyhlídka – Havířov

Služba následné péče nabízí pomoc ženám a mužům, kteří ukončili léčbu závislosti na alkoholu či hráčských aktivitách a potřebují podporu při zvládání období přechodu z léčby do běžného života. Snahou je celková stabilizace, podpora v abstinenci a posílení samostatnosti a nezávislosti.

Adresa: Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 773 770 271, 773 770 272
E-mail: pavlina.schubertova@armadaspasy.cz, jan_hamal@armadaspasy.cz
  

Související aktivity

AA - anonymní alkoholici
skupina Správný směr Havířov

Adresa:  Hřbitovní 166/12, Havířov-Šumbark
Telefon:  602 266 927, 607 763 994
E-mail: havirov@aamail.cz
 

Sociální služby města Havířova
Centrum prevence

Posláním Centra prevence je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže, vedení ke zdravému způsobu života, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech, prevence šikany, zneužívání návykových látek, včasná pomoc při řešení problémů.

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 599 505 320
E-mail: centrumprevence@ssmh.cz, centrumprevence1@ssmh.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, příspěvková organizace, místo poskytování služeb Havířov

Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, intervenci, informační, poradenskou a metodickou činnost. Tyto služby poskytuje širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku zhruba od 3 do 26 let.  Pedagogicko-psychologická poradna Karviná je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Adresa: Opletalova 602/5, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 597 582 372
E-mail: havirov@pppkarvina.cz

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče je školské zařízení (zřizovatel MŠMT) pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let poskytující služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské. Cílem činnosti je komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a osobnostních problémů dětí a mládeže.

Adresa: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město (budova H, 1. patro)
Telefon: 775 884 212, 778 771 183
E-mail: svp.havirov@seznam.cz

Probační a mediační služba

Pracuje s osobami obviněnými, odsouzenými v průběhu trestního řízení, věnuje se obětem trestných činů.

Adresa: Dlouhá třída 1647/46a, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 498 438, 775 893 873
E-mail: swernerova@pms.justice.cz

Nemocnice s poliklinikou Havířov
Lůžkové psychiatrické oddělení - Detoxifikace

Adresa: Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov
Telefon: 596 491 196
E-mail: tatana.kriskova@nsphav.cz

Městská policie Havířov
manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor

Kontaktní osoba: Bc. Monika Krpelíková, tajemnice Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova
Adresa: Karvinská 1474/1a, Havířov-Město
telefon: 596 813 146
email: manazer.mpha@havirov-city.cz