Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Pojmenování (název) životní situace

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Základní informace k životní situaci

Poskytování dotací zapsaným spolkům, dalším druhům organizací a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, kultury, vzdělávání, partnerských vztahů, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality, bezpečnosti v silničním provozu a ochrany životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, jejímž zřizovatelem není město, podá písemnou žádost na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“, v rozsahu přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova a vyplněný formulář „Položkový rozpočet projektu/činnosti“ (Formulář č. 2).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dotovaný projekt nebo činnost musí být realizovány zpravidla na území města, pro občany města nebo za účelem reprezentace města Havířova.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit, Magistrát města Havířova, třetí poschodí 
- kanc. č. A316 – Bc. B. Mandáková (oblast partnerských vztahů, prevence kriminality,
protidrogové prevence, bezpečnost v silničním provozu, bezpečnost a ochrana zdraví)
- kanc. č. A316a – L. Gorecká, DiS. (sportovní oblast) 
- kanc. č. A308 – I. Skořepová (školská oblast, kulturní oblast)
- kanc. č. A308 – Ing. L. Šillerová (sociální oblast)

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář žádosti, včetně položkového rozpočtu + doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související dokumenty".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1) Pro podání žádosti: do 31.10. a 31.3. *
2) Pro vyúčtování: dle smlouvy **

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádná

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neuplatňují se

Nejčastější dotazy

-

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

-

Související životní situace a návody, jak je řešit

-

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit Magistrátu města Havířova.

Kontaktní osoba

Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit odboru školství a kultury,
tel. 596 803 127

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

1. 8. 2018

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

* Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na níže uvedenou adresu v těchto termínech:

a) do 31. 10. žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty pro následující kalendářní rok,

b) do 31. 3. žádost o poskytnutí dotace na činnost nebo plánované akce či projekty v daném kalendářním roce,

nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.

Žádosti předložené mimo výše uvedené termíny, nebudou řešeny samostatně, ale společně s žádostmi o dotaci v nejbližším řádném termínu pro předkládání žádostí
o poskytnutí dotace, vyjma řešení nepředvídaných situací a krizových stavů.

** Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace na předepsaném formuláři závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do 2 měsíců po ukončení dotovaného projektu nebo činnosti, nejpozději však do 25. 1. následujícího kalendářního roku, neurčí-li poskytovatel dotace jinak.
Dohodnutý závazný termín pro vyúčtování poskytnuté dotace bude v jednotlivých případech stanoven veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.