Zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování

Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování

Základní informace k životní situaci

K povolení zvláštního užívání parkoviště místní komunikace jiným způsobem než je obecné užívání, za účelem zřízení vyhrazeného parkování řidičům držitelům průkazů ZTP/P a parkovacích průkazů O7 zároveň, a rodičům (opatrovníkům) nezletilých dětí jsou stanoveny PODMÍNKY PRO POVOLOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO DRŽITELE PRŮKAZŮ ZTP/P (ZTP U DĚTÍ) NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA, které byly schváleny usnesením Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 s účinností od 1.7.2010. Rovněž lze povolit zřízení vyhrazeného parkování formou zpoplatnění dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Postup a podmínky vychází z ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, tedy fyzická osoba, řidič - držitel průkazu ZTP/P a parkovacího průkazu O 7 zároveň, příp. zákonný zástupce, opatrovník ustanovený soudem nezletilého dítěte, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel, tedy fyzická osoba, řidič - držitel průkazu ZTP/P a parkovacího průkazu O 7 zároveň, příp. zákonný zástupce, opatrovník ustanovený soudem nezletilého dítěte, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kancelář č. dv. A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pro žadatele, držitele průkazů ZTP/P se za vydání povolení správní poplatek v souladu se zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 36 písm. a) nevyměřuje.
V případě zřízení vyhrazeného parkování formou zpoplatnění, výše správního poplatku za vydání povolení je stanovena v položce 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění podle délky zvláštního užívání:
10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
delší než 6 měsíců 1 000 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby zvláštní užívání proběhlo v požadovaném termínu.
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno v § 42a a 42b zákona č 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dle charakteru přečinu může silniční správní úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, 300 000 Kč nebo 500 000 Kč.
Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba

Bc. Štvrtecká Veronika, tel. 596803327, stvrtecka.veronika@havirov-city.cz
Tvrdoň Petr, tel. 596803391, tvrdon.petr@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2014

Popis byl naposledy aktualizován

11.9.2019