Udělení oprávnění řidiče taxislužby-vydání průkazu řidiče taxislužby

Pojmenování (název) životní situace

Udělení oprávnění řidiče taxislužby-vydání průkazu řidiče taxislužby

Základní informace k životní situaci

Povinnost řidiče vykonávat práci řadiče taxislužby pouze při udělení průkazu řidiče taxislužby.
Postup a podmínky vychází z ust. § 21c, zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba splňující podmínku spolehlivosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři s přílohami uvedenými na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn. Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kanc. č. dv. A 402. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby je úkonem zpoplatňovaným podle položky 34 odst. 13 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek 500,- Kč je splatný před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, vydá silniční správní úřad průkaz řidiče taxislužby bez zbytečného odkladu.
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při vykonávání práce řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba

Ing. Schwarz Jaromír, tel. 596803125, schwarz.jaromir@haviro-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Ke dni 1.1.2014

Popis byl naposledy aktualizován

11.9.2019