Povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikace, silnice II. a III. třídy

Pojmenování (název) životní situace

Povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikace, silnice II. a III. třídy

Základní informace k životní situaci

Připojení místní komunikace a silnice II. a III. třídy navzájem zřizováním křižovatek nebo připojení na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů, úpravě takových připojení nebo jeho zrušení.
Postup a podmínky vychází z ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a § 11, §12 a §13 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu. Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Na které instituci životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kancelář č. dv. A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku za vydání povolení je stanovena v položce 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění:
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci 500 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby zvláštní užívání proběhlo v požadovaném termínu.
V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a chytrého regionu podáním u zdejšího správního orgánu (MmH, OKS).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno v § 42a a 42b zákona č 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dle charakteru přečinu může silniční správní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba

Bc. Štvrtecká Veronika, tel. 596803327, stvrtecka.veronika@havirov-city.cz
Ing. Schwarz Jaromír, tel. 596803125, schwarz.jaromir@havirov-city.cz

 

 

Popis byl naposledy aktualizován

11.9.2019