Návrh přechodné (místní) úpravy provozu na místní komunikaci, silnici II. a III. třídy a na veřejně přístupné účelové komunikaci

Pojmenování (název) životní situace

Návrh přechodné (místní) úpravy provozu na místní komunikaci, silnici II. a III. třídy a na veřejně přístupné účelové komunikaci

Základní informace k životní situaci

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě podaného návrhu navrhovatelem po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a souhlasu vlastníka (správce) pozemní komunikace.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR DI Karviná.
Postup a podmínky vychází z ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Navrhovatel je tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh uvedených na formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání zvláštního užívání.
Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na MmH odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kanc. č. dveří A 403. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne silniční správní úřad bez zbytečného odkladu tak, aby stanovení přechodné (místní) úpravy provozu proběhlo v požadovaném termínu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení přechodné (místní) úpravě provozu se nelze odvolat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je příslušný správní úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání přestupku podle zvláštního zákona.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba

Bc. Štvrtecká Veronika, tel. 596 803 327, stvrtecka.veronika@havirov-city.cz
Tvrdoň Petr, tel. 596 803 391, tvrdon.petr@havirov-city.cz

Popis byl naposledy aktualizován

11.9.2019