Podmínky pro povolování zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazů ZTP/P (ZTP u dětí) na území města Havířova

Město Havířov, jako vlastník místních komunikací dotčených zřízením vyhrazeného parkování na podkladě povolení zvláštního užívání místní komunikace, souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením (držitele průkazu   ZTP/P a ZTP v případě dětí) za splnění následujících podmínek:

  1. V případech žádostí o povolování zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného  parkování pro držitele průkazu ZTP/P je možno vyhovět pouze občanům těžce zdravotně postiženým, kterým byly přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P), a to z důvodu postižení pohybového aparátu, kteří na základě doloženého lékařského potvrzení prokážou, že jsou schopni sami řídit motorové vozidlo nebo rodiči (nezletilého) dítěte, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P).

  2. Žadatel nemá právní nárok na vyhrazení parkovacího místa.

  3. Vozidlo, pro které má být parkovací místo vyhrazeno, musí být ve vlastnictví žadatele, nebo osoby mající stejnou adresu trvalého pobytu jako žadatel a zároveň žijící s tímto žadatelem ve společné domácnosti, dále pak rodiče nezletilého dítěte. Za rodiče se považuje též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

  4. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazení parkovacího místa, bude vydáno na dobu platnosti průkazu ZTP/P (popř. ZTP) žadatele, maximálně však na dobu 2 let. 

  5. V případě, že žadatel nepožádá o prodloužení vyhrazeného stávajícího parkovacího místa, resp. znovu nepodá žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, bude správcem místních komunikací zajištěno odstranění dodatkové tabulky s registrační značkou vozidla (případně dodatkové tabulky s číslem speciálního označení O 1/O 7 uvedeném v průkazu ZTP/P, popř. ZTP). Parkovací místo bude ponecháno bez této dodatkové tabulky jako obecné parkovací místo pro vozidla označené speciálním označením O 7. Při dodatečném opětovném požádání o prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování  či podání žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace již nemusí být k tomuto vlastníkem komunikace a příslušným silničním správním úřadem přihlédnuto, kdy toto bude individuálně zvažováno a v případě opětovného schválení budou vzniklé náklady s tím související uhrazeny žadatelem.

  6. Žadatel uhradí při každé změně registrační značky vozidla (případně čísla speciálního označení O 7  uvedeného v průkazu ZTP/P, popř. ZTP) v době platnosti vyhrazeného parkování pouze náklady související s výměnou dodatkové tabulky.    

  7. Změní-li se skutečnosti rozhodné pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa, je občan povinen tuto skutečnost oznámit do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, jinak bude postupováno jako dle bodu č. 5.

  8. Tyto podmínky byly schváleny usnesením Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 s účinností od 1.7.2010.