Lhůty pro vyřizování

Číslo:

Druh podání:

Lhůta pro vyřízení:

Poplatek:

I/08/1

Návrh na provedení místní úpravy dopravního značení na místní komunikaci

bezodkladně

bez poplatku

I/08/2

Žádost o vyjádření k návrhům dopravního řešení v souvislosti s realizací staveb, pronájmem pozemků a umístění zařízení v blízkosti komunikace

bezodkladně

bez poplatku

I/08/3

Dožádání informace k organizaci dopravy na místních komunikacích na území města Havířova

30 dnů

bez poplatku

I/08/4

Návrh na odstranění vozidla trvale technicky nezpůsobilého k provozu na místní komunikaci

60 dnů

bez poplatku

I/08/5

Přihláška k provedení zkoušky řidiče taxislužby na území města

termíny zkoušek

bez poplatku

I/08/6

Žádost o provedení změny údajů v osvědčení o provedené zkoušce řidiče taxislužby

bezodkladně

bez poplatku

I/08/7

Návrh na provedení úpravy jízdního řádu linky městské hromadné dopravy

termíny změn JŘ

bez poplatku

I/08/8

Žádost o udělení licence na provozování linky městské autobusové dopravy

60 dnů

bez poplatku

I/08/9

Souhlas vlastníka nemovitosti (komunikace) pro umístění zařízení pro poskytování služeb a prodejních zařízení

30 dnů

bez poplatku

I/08/10

Souhlas vlastníka nemovitosti (komunikace, zeleně) pro umístění stavebního zařízení a skládek

bezodkladně

bez poplatku

I/08/11

Souhlas vlastníka nemovitosti (komunikace, zeleně) pro umístění přenosného reklamního zařízení

30 dnů

bez poplatku

I/08/12

Souhlas vlastníka nemovitosti (komunikace, zeleně) pro účely tvorby filmových a televizních děl

30 dnů

bez poplatku

I/08/13

Souhlas vlastníka nemovitosti (komunikace, zeleně) pro umístění cirkusů a lunaparků

bezodkladně

bez poplatku

I/08/14

Žádost o uplatnění náhrady škody způsobené závadou na místní komunikaci

30 dnů

bez poplatku

I/08/15

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem na pozemcích města

60 dnů

bez poplatku

I/08/16

Žádost o zřízení, rekonstrukci a opravu zařízení městského mobiliáře

30 dnů

bez poplatku

I/08/17

Žádost o návoz písku do pískoviště

30 dnů

bez poplatku