Krizové řízení

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Činnost Magistrátu města Havířova v této oblasti je zaměřena především na plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a krizové dokumentace (plánů) obce s rozšířenou působností, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami.

Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených Statutárním městem Havířov hradí město ze státního rozpočtu.

Základní pojmy - definice

 • Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

 • Krizová situace - mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).

 • Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Téměř každý den můžeme sledovat v médiích různá neštěstí, při kterých umírají lidé. Již jsme si zvykli, že v životě lidí mohou nastat neočekávané situace, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a chránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. Ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními a připraveností záchranných složek i občanů.

Přehled možných zdrojů rizik   na území obce s rozšířenou působností Havířov, zahrnující pouze stacionární a geograficky definovatelné zdroje ohrožení.

Tento přehled proto nezahrnuje hrozby, jako jsou vichřice, tornáda, sněhové kalamity apod.

Ohrožující objekt
 
Adresa, ulice
 
Charakter ohrožení
 
Ohrožující látka - druh
 
Ohrožení

 - počet osob
 

území (km2)
 
ALBRECHTICE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodní dílo Těrlicko
 
 
 
zvláštní povodeň
 
voda
 
1350
 
9
 
HAVÍŘOV:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodní dílo Žermanice
 
 
 
zvláštní povodeň
 
voda
 
do 500
 
20
 
Čerpací stanice
 
Shell, Ostravská
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 50
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
Benzina, Železničářů
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 30
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
Unicorn,

 U Koupaliště
 

požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 30
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
OMV, Moskevská
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 50
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
Globus, Dělnická
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 30
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
Shell, Těšínská
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 30
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
ČEPRO,  Frýdecká
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 30
 
0,1
 
Čerpací stanice
 
areál ČSAD, Těšínská
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 20
 
0,1
 
HORNÍ BLUDOVICE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodní dílo Žermanice
 
 
 
zvláštní povodeň
 
voda
 
do 50
 
6
 
HORNÍ SUCHÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAGAS a.s.
 
Dělnická
 
výbuch, požár
 
propan butan
 
do 50
 
1
 
Čerpací stanice
 
Parková
 
požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 50
 
0,1
 
TĚRLICKO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodní tok Stonávka
 
před vtokem do vodního díla Těrlicko
 
přirozená povodeň
 
voda
 
do 50
 
3
 
Čerpací stanice
 
ČEPRO

č.p. 801
 

požár, únik
 
pohonné hmoty
 
do 50
 
0,1
 

 

Informace ke skladování nebezpečných látek u společnosti PRIMAGAS, s.r.o.
primagas.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví, až na dalším místě je záchrana majetku
 • pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel
 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností, pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 • na základě vyžádání složek IZS a státní správy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu
 • mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne Magistrát města Havířova nebo KOPIS (krajské operační a informační středisko) hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 • sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 • zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť

Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Městská policie

156

Mezinárodní tísňová linka

112

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Havířov

Primátor statutárního města Havířova řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu města, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu města. Za tímto účelem je zřízena příkazem primátora města Havířova bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, jako poradní orgán primátora k přípravě na krizové situace.

Bezpečnostní rada určené obce projednává a posuzuje

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

 • krizový plán obce s rozšířenou působností,

 • vnější havarijní plán,

 • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Havířov

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností má nejvíce 8 členů a primátor jejími členy jmenuje vždy

 • náměstka primátora města,

 • tajemníka magistrátu,

 • příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím určeným služebním funkcionářem,

 • příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,

 • zaměstnance magistrátu města, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,

 • další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace

 

Jmenovité obsazení členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Havířov

 • předseda bezpečnostní rady ORP Havířov - primátor města Ing. Josef Bělica

 • člen - Ing. Ondřej Baránek - náměstek primátora

 • člen - Ing. Milan Menšík - tajemník Magistrátu města Havířova

 • člen - plk. Mgr. Pavel Tvrdý - zástupce vedoucího ÚO PČR Karviná

 • člen - plk. Ing. Ivo Pieter - ředitel územního odboru HZS MSK Karviná

 • člen - Ing. Jana Návratová - vedoucí odboru životního prostředí MmH

 • člen - Ing. Bohuslav Muras - ředitel městské policie Havířov

 • tajemník BR - Ing. Jana Gajdošová - referent krizového řízení Magistrátu města Havířova

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Havířov

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Havířov je pracovním orgánem primátora k řešení krizových situací podle § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření primátorovi obce s rozšířenou působností Havířov, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností.

Složení krizového štábu obce s rozšířenou působností

 

Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou členové bezpečnostní rady a členové příslušné stálé pracovní skupiny.

Stálá pracovní skupina:

 • tajemník krizového štábu,

 • určení pracovníci magistrátu

 • zástupci základních složek integrovaného záchranného systému

 • odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

 

S JAKÝMI UDÁLOSTMI SE MŮŽEME SETKAT

 • extrémní situace způsobené rozmary počasí (kalamitní výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho, vichřice a polomy);

 • záplavy a povodně, protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami;

 • onemocnění většího počtu osob, epidemie;

 • hromadné nákazy zvířat;

 • požáry, rozsáhlé lesní požáry;

 • výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, destrukce budov);

 • provozní havárie s únikem nebezpečných látek;

 • dopravní nehody s kombinovaným účinkem - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy

 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší

 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě;

 • smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší

 • nedostatek vody a důležitých potravin

 • teroristické akce, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého občana tuto skutečnost ihned oznámit.

 

Podávání informací

KDO MI PODÁ OBJEKTIVNÍ INFORMACI?

Oficiální informace za krizový štáb o vývoji a řešení krizové situace, dále informace starostům dotčených obcí v rámci ORP podává:

 • předseda krizového štábu

 • tiskový mluvčí magistrátu (pověřený vedoucím krizového štábu)

 • pověřený pracovník krizového štábu (např. vedoucí směny, ředitel MP apod.)

 

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU INFORMACE POSKYTOVÁNY?

K varování budou využity všechny dostupné prostředky tj. sirény, městské internetové stránky, informace regionálních médiích. Náhradní způsob vyrozumění a varování bude řešen prostřednictvím spojek, vozidel s megafony.

ZAZNÍ-LI SIRÉNA - NEPODCEŇUJTE RIZIKO

Akustické zkoušky sirén se provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

Když zazní siréna znamená to vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Na území města Havířova jsou instalovány rotační sirény.

 

Evakuace obyvatelstva

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob velitel zásahu a rovněž vedoucí krizového štábu. Aktuální plán evakuace je zpracován magistrátem a evakuaci z ohroženého místa organizuje po dohodě s velitelem zásahu primátor města.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Při nařízené evakuaci obyvatel:

 • dodržuje pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci

 • uhasí oheň v topidlech

 • uzavře přívod vody a plynu

 • ověří, zda sousedé vědí, že mají opustit byt, lokalitu

 • dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou

 • vzít evakuační zavazadlo označené jménem a adresou

 • uzamknout byt

 • dostavit se na určené místo dle pokyn orgánů obce

 • nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

 • předměty denní potřeby - jídelní misky příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

 • nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.

 • přenosné rádio s rezervními bateriemi.

 • toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník atd.

 • osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky

 • spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko

 • náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy

 • pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle

 • bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač

Nelze brát s sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

MOŽNOSTI UKRYTÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA

Úkryty (stálé tlakově odolné úkryty) budovány v 50. a 60. letech minulého století, byly rozhodnutími Hasičského sboru České republiky vzhledem k jejich havarijnímu stavu zrušeny. Následně tyto stavby byly zařazeny do kategorie – improvizované úkryty.

Nejvhodnějšími prostory k improvizovanému ukrytí jsou:

 • podzemní prostory v budovách
 • prostory částečně zapuštěné pod úrovni terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy

Pro občany:

 • pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve Vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem a silnými obvodovými zdmi
 • proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu

Evidence přechodného pobytu

Vedení evidence přechodného pobytu osob bude zahájeno na základě § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) o evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob dnem vyhlášení krizového stavu, nebo v jiných mimořádných situacích nařízením Ministerstva vnitra nebo hejtmanem, který je oprávněn toto krizové opatření nařídit.

Záznam přechodného pobytu osob na území města bude prováděno pro zajištění sociálních dávek pro organizovaně evakuované osoby nebo osoby, které o své vůli opustili místo trvalého pobytu z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, zabezpečení přehledu osob na přechodném pobytu pro rodinné příslušníky, atd., přičemž změna pobytu bude delší než 3 dny.

Informace o zahájení činnosti registru přechodného pobytu osob na území města bude uveřejněna na internetových stránkách města Havířova.

Vedení evidence registru přechodných pobytů může být prováděno i v případě, kdy na území obce nebyl vyhlášen krizový stav a evidence je nařízena Ministerstvem vnitra nebo hejtmanem. Vedení evidence provádí Odbor vnitra a živnostenský úřad v úředních hodinách a po předchozím telefonické objednání i v neúředních hodinách.

Vedení evidence přechodného pobytu osob bude ukončeno dnem skončení krizového stavu, pokud není Ministerstvem vnitra nebo hejtmanem, který krizové opatření nařídil, rozhodnuto jinak.
 

Důležité internetové adresy

Co dělat, když zazní "SIRÉNA"

Mimořádné události - postupy pro veřejnost

Výstrahy a varování

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo obrany ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Ostrava

Ochrana obyvatel

Výstražné informace Českého hydrometerologického ústavu

Stavy a průtoky na vodních tocích

Státní správa hmotných rezerv