SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ

 

Základní prioritou ve strategických dokumentech schválených vládou „Strategie prevence kriminality v České republice“ je především snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů – snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání; efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality – podpora národních specifických projektů a programů a komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, PČR a dalších subjektů.

 

 

V souladu s těmito prioritami a cíli vyhlašuje ministerstva vnitra každý rok „Program prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu“ jako hlavní nástroj pro realizaci konkrétních preventivních projektů a aktivit v ČR.

Program dlouhodobě podporuje situační prevenci, která není podporována z jiných resortů
a zároveň v rámci podpory projektů z oblasti sociální prevence či informování občanů doplňuje oblasti, které nejsou pokryty žádnými jinými dotačními tituly. Komplexnost, prolínání se a návaznost různých typů preventivních projektů v rámci Programu přispívá k řešení místních bezpečnostních problémů. Z tohoto hlediska se jedná o efektivní a konkrétně cílenou podporu do zvláště problémových lokalit a regionů.

Program prevence kriminality je v Havířově realizován již od roku 1996. Největší část tvoří projekty sociální prevence, které byly většinou zaměřeny na vytvoření podmínek pro využití volného času dětí a mládeže v Havířově a na aplikaci Systému včasné intervence v Havířově, postupné zapojování subjektů pracujících s problémovými dětmi a realizace programů, do kterých jsou problémové děti společně s rodiči zařazovány.

Na realizaci preventivních aktivit v Havířově spolupracuje celá řada subjektů. Jedná se o městskou policii, PČR, příspěvkové organizace města, občanská a zájmová sdružení, charitativní a církevní organizace i subjekty z oblasti komerční sféry.

Ve městě Havířově dlouhodobě působí manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor, organizačně spadající nejprve pod odbor sociálních věcí, od roku 2014 pod odbor školství a kultury magistrátu města. V rámci organizačních změn schválených Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 101/4ZM/2015 „Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov“ byla dnem 1.4.2015 na MP Havířov zřízena pozice programového manažera, který převzal agendu převedenou z odboru školství a zároveň nově zajišťuje i další úkoly MP, včetně prevence. Plní také funkci tajemníka Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova, která byla zřízena v roce 2008. Vytvoření těchto dvou výše uvedených subjektů je institucionální podmínkou pro předkládání projektů v oblasti prevence.

Na městské policii jsou zřízeny také dvě pozice inspektorů – preventistů, kteří komplexně plní speciální úkoly při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárním městě, zajišťují provádění pravidelných besed pro děti mateřských a základní škol, v dětských domovech, dále pro občany v penzionech, domovech, zúčastňují se besed s občany, spolupracují s projektovým manažerem MP Havířov.