SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO RODIČE S DĚTMI 2016

Cílem tohoto projektu je snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských vztahů, zlepšení kvality života v rodinném systému, pomoc při řešení výchovných a komunikačních problémů a odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací.

 

 

Jednou z nejužitečnějších a nejvhodnějších metod prevence a intervence směřované k výše uvedené problematice je skupinový výcvik v bezpečném prostředí, který je zaměřen na korigování problémů, které jsou spojené s výchovou dítěte, pozitivní motivací osobních postojů, rozvojem a upevňováním nekriminálních vzorců chování, odmítáním negativních jevů, zvládáním rizikových stresových situací, asertivním chováním a komunikací při využití technik a metod sociálně psychologického, arteterapeutického a psychoterapeutického výcviku.

Smyslem projektu je posílení a zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí a hledání možností smysluplného využití volného času pro rodiny s dětmi.
Projekt byl podpořen, jelikož jeho záměr je plně v souladu s Koncepcí prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově a jejího pokračování v krátkodobém Plánu prevence kriminality na r. 2016, Přičemž oba dokumenty vycházely z přijaté celorepublikové Strategie.

Priorita: Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně oslabování rizikových faktorů s cílem pomoci rodinám při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů a zkvalitnění komunikace a rodinného klimatu
Priorita č.7 - prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu děti a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí,

Cíl: Odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování a jednání v cílových skupinách děti a mladí dospělí, rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů).
Na základě speciálně pedagogických postupů a metod práce došlo k prohloubení, posílení a sanace vzájemných vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi, zkvalitnění komunikace a výchovného prostředí a ke zmírnění a eliminaci problémového chování u dětí.

Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova. Klienti byli zařazeni do programu v souladu s § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Realizátorem projektu: SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, se sídlem v Havířově-Město.

Projekt Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi je organizován od roku 2011 vždy s podporou MV ČR a statutárního města Havířova, v březnu 2015 byl oceněn MV ČR jako druhý nejlepší projekt prevence kriminality za rok 2014 v rámci ČR.