PROJEKTY MĚSTA V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2019

I v letošním roce se městu Havířov podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019“, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Byly schváleny žádosti o dotace na realizaci tří dílčích projektů a pokračování víceletého projektu. Celkem byla městu poskytnuta částka 787 tisíc Kč. Spolufinancování města je řešeno financemi z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově.

Projekt „Asistent prevence kriminality 2018-2020“

Činnost asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“), byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu je zachování 2 pracovních míst APK, kteří svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov. Účastníci projektu, kteří spadají do cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.

V roce 2018 byla poprvé dána možnost tzv. „víceletého financování“ a tak se podařilo zajistit finanční prostředky na tři roky.

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov.

Celkové náklady na projekt

  • v roce 2018 byly schváleny ve výši 657 800,- Kč
  • v roce 2019 byly schváleny ve výši 645 800,- Kč
  • v roce 2020 byly schváleny ve výši 657 800,- Kč

Podíl dotace na předmětném dílčím projektu

  • v roce 2018: 84,83 %, což činí 558 000,- Kč
  • v roce 2019: 84,55 %, což činí 546 000,- Kč
  • v roce 2020: 84,83 %, což činí 558 000,- Kč

Podíl města na předmětném dílčím projektu

  • v roce 2018: 15,17 %, což činí 99 800,- Kč
  • v roce 2019: 15,45 %, což činí 99 800,- Kč
  • v roce 2020: 15,17 %, což činí 99 800,- Kč
Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2019“ 

Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí („OSPOD“) Magistrátu města Havířova a do tohoto programu budou zařazovány v souladu s § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Realizátorem projektu je na základě Smlouvy o poskytování služeb sdružení SP+D Kontakt,z.s.

Celkové náklady:              160 000,- Kč
Dotace MV ČR:                 139 000,- Kč
Spolufinancování:               21 000,- Kč

Projekt „Konference 20 let prevence Městské policie Havířov“

V letošním roce je to již 20 let, co se Městská policie Havířov začala podílet na preventivních programech určených především pro děti, mládež nebo seniory, a to například pořádáním pravidelných besed pro děti mateřských a základní škol a v dětských domovech nebo pro občany v penzionech a domovech a realizací preventivních projektů např. v oblasti zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu nebo praktické sebeobrany žen.

Komplexnost, prolínání se a návaznost různých typů preventivních projektů přispívá k řešení místních bezpečnostních problémů. Z tohoto hlediska se jedná o efektivní práci městské policie, kterou by chtěla městská policie prezentovat v rámci této konference.
První konference se konala v roce 2009 u příležitosti 10. výročí prevence MP Havířov.

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov.

Celkové náklady:             79 000,- Kč
Dotace MV ČR:                54 000,- Kč
Spolufinancování:           25 000,- Kč

Projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné intervence“

Projekt je zaměřen na dlouhodobou a systematickou práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami žijícími ve správním obvodu města Havířova. Jde o záměr podpořit, vylepšit a plně zúročit pro potřebnou spolupráci všech složek podílejících se na řešení složitých životních situací ohrožených dětí to, do čeho již byly investovány jak finanční prostředky, tak úkony a energie konkrétních pracovníků OSPOD při naplnění databáze.

Realizátorem projektu je statutární město Havířov, pracovníci odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Havířov, Pedagogicko-psychologické poradny Karviná a Střediska výchovné péče Karviná.

Celkové náklady:             63 300,- Kč
Dotace MV ČR:               48 000,- Kč
Spolufinancování:          15 300,- Kč