PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2017

Také v minulém roce se městu Havířov podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017“, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR.

Byly schváleny žádosti o dotace na realizaci tří dílčích projektů a poskytnuta částka celkem 731 tisíc Kč. Spolufinancování města je řešeno financemi z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, případně z rozpočtu Městské policie Havířov.

 

Projekt „Asistent prevence kriminality 2017“

Činnost asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“), byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu je zachování 2 pracovních míst APK, kteří svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov. Účastníci projektu, kteří spadají do cílové skupiny,
tj. příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel
v lokalitách obývaných převážně Romy.

 

Realizátorem projektu:          Městská policie Havířov

             

Vyúčtování dotace:

 

Dotace MV ČR

385 716,- Kč

Spolufinancování z FB      

  65 575,- Kč

Jiné zdroje

5 408,- Kč

Celkové náklady

456 699,- Kč

 

 

Projekt „Ženy, naučte se bránit II.“

Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale i státních organizací, které ženy na území města Havířova zaměstnávají, má realizátor projektu záměr rozšířit a zkvalitnit pořádané kurzy sebeobrany pro ženy. Tyto kurzy MP Havířov realizuje již od roku 2011. Hlavním důvodem pořádání těchto kurzů je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Zvláště poslední ukončené instruktážní kurzy sebeobrany v rámci preventivního projektu „Ženy, naučte se bránit“, které proběhly v říjnu a listopadu 2016 ukázaly, jakým směrem by se měla inovace kurzů, na základě diskuze s účastnicemi, ubírat.

Specifickým cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob na zaměstnance státní nebo veřejné správy i ve zdravotnictví, s pouliční kriminalitou
a dalším formám trestné činnosti. Kurz tak může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.

 

Realizátorem projektu:          Městská policie Havířov

 

Vyúčtování dotace:

 

Dotace MV ČR

56 999,- Kč

Spolufinancování z FB      

6 400,- Kč

Jiné zdroje

14 036,- Kč

Celkové náklady

77 435,- Kč

 

 

Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017“ 

Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova.

 

Realizátorem projektu je na základě Smlouvy o poskytování služeb sdružení SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.

 

Vyúčtování dotace:

 

Dotace MV ČR

110 760,- Kč

Spolufinancování z FB      

29 800,- Kč

Jiné zdroje

-

Celkové náklady

140 560,- Kč

 

log_mv_havirov.jpg