PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MV ČR 2016

 

 

 

I v letošním roce se městu Havířov podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci „Programu prevence kriminality v roce 2016“, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR.

Byly schváleny žádosti o dotace na realizaci tří dílčích projektů a poskytnuta částka 697 tisíc Kč. Spolufinancování města je řešeno financemi z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově.

 

 

 

Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2016“

 

Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova.

Realizátorem projektu je na základě Smlouvy o poskytování služeb sdružení SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.

Celkové náklady:            142 800,- Kč              
Dotace MV ČR:              113 000,- Kč   
Spolufinancování města:   29 800,- Kč   

Projekt „Asistent prevence kriminality 2016“
Činnost asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“), byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu je zachování 2 pracovních míst APK, kteří svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov. Účastníci projektu, kteří spadají do cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov.

 

 

 

Celkové náklady:        636 800,- Kč              
Dotace MV ČR:          544 000,- Kč   
Spolufinancování:         92 800,- Kč

 

Projekt „Informační brožura „Průvodce bezpečným městem“ 2016
Cílem projektu je vydat tzv. průvodce, pro občany i pro návštěvníky města, který by obsahoval aktuální informace týkající se bezpečnosti ve městě, důležité kontakty a rady. Smyslem této brožury je rovněž zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě informovaností o systematické spolupráci mezi městskými strážníky, magistrátem města a Policií ČR při řešení bezpečnostní situace.

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov.

 

 

 

 

Celkové náklady:   45 000,- Kč              
Dotace MV ČR:     40 000,- Kč
Spolufinancování:    5 000,- Kč

log_mv_havirov.jpg