ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 2016

Cílem projektu je prostřednictvím zaměstnání cílové skupině rozšířit možnosti uplatnění na trhu práce a právě za pomoci zaměstnanosti jí umožnit integraci do společnosti. Účastníci projektu, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny, přispějí svou činností ke zvýšení pocitu bezpečí a eliminují sociálně rizikové jevy v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá.

Další cílem projektu je i nadále zaměstnávat asistenty prevence kriminality, jejichž činnost byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Obě stávající zaměstnankyně setrvávají v pracovním poměru u MP Havířov, která projekt realizuje.
Svou činností APK přispívají ke zlepšení kvality života, bezpečnostní situace v SVL a jsou nápomocni při objasňování trestné činnosti v lokalitách obývaných převážně Romy.

Jelikož se činnost APK velmi osvědčila a jeví se jako smysluplná, záměr města je ve výše uvedených lokalitách i nadále tato pracovním místa zachovat.   
Projekt je velice kladně hodnocen nejen samotným realizátorem, který v této činnosti pokračuje již několik let, ale rovněž Policií České republiky. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit činnost APK přijali již od samotného začátku velice kladně, což dosvědčuje skutečnost, že se na tyto zaměstnankyně obracejí se svými problémy.

Asistenti prevence kriminality pracují ve dvou sociálně vyloučených lokalitách:
Havířov-Šumbark o rozloze 379,7 ha, kde bydlí 18 143 obyvatel (údaje k 1.1.2017)
Havířov-Prostřední Suchá o rozloze 595,6 ha, s 4 671 obyvateli.  

Hlavní náplní práce pracovnic APK, byla níže uvedená činnost na detašovaných pracovištích v Havířově-Prostřední Suché a Havířově-Šumbarku, kdy jim byly stanoveny především tyto úkoly:
•    Zaměřit se na zvyšování bezpečí veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách
•    Eliminace sociálně rizikových jevů
•    Prevence před útoky s extremistickým motivem
•    Informace občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností
•    Zapojování členů romských komunit do pracovních aktivit ve prospěch komunity i mimo ní
•    Podpora nových metod vzdělávání
•    Podpora nerepresivních metod práce městské policie a policie ČR v rámci sociálně vyloučených lokalit

Standardní činnost pracovníků APK v rámci každé pracovní směny:
•    komunikace a nalézání možností zapojení romských obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení
•    prevence záškoláctví
•    odhalování závad, poškození a nedostatků na veř. prospěšném zařízení města a bytovém fondu dané lokality
•    konzultace s rodiči problémových dětí
•    zjišťování protiprávního jednání v lokalitě a předání strážníkům MP
•    preventivní působení v lokalitě
•    komunikace a vyřízení stížností s nepřizpůsobivými občany občany
•    kontrola Heren a restaurací se zaměřením na podávání alkoholu a hraní na výherních automatech dětmi
•    preventivní kontroly dětských hřišť, pískovišť a sportovišť
•    zajišťování bezpečnosti dětí na přechodech pro chodce
•    spolupráce s PČR

Výčet významnějších akcí APK:
•    spolupráce s PČR v rámci preventivních opatření, týkajících se bezpečnosti a drogové problematiky, pomoc při hledání zájmových osob
•    monitorování a evidence problémových rodin a závadových vchodů, sepisování a realizace návrhů na opatření a zlepšení bezpečnostní situace v lokalitách
•    dohled nad bezpečností dětí v blízkosti škol, potlačování projevů šikany, záškoláctví, řešení s mládeží v rámci drogové prevence a dětské trestné činnosti
•    spolupráce s majiteli a správci domů firmy Defendit za účelem zkvalitnění bydlení v problémových lokalitách
•    pomoc a poradenství sociálně slabým rodinám v hledání zaměstnání
•    spolupráce se Slezskou diakonií při poskytování potravinové pomoci sociálně slabým rodinám a zajištění oblečení pro děti a bezdomovce
•    spolupráce s mistrem a zaměstnanci VPP v souvislosti s udržováním veřejného pořádku
•    preventivní činnost zaměřená na děti a mládež v průběhu letních prázdnin
•    kontrola pískovišť a sportovišť v lokalitě Šumbark a Prostřední Suchá ve spolupráci s preventistkami MP
•    pomoc sociálně slabým a znevýhodněným rodinám, osobám bez domova se zajištěním přístřeší

Asistenti prevence kriminality se stali nedílnou součástí organizační struktury MP Havířov.