Zákony a vyhlášky

Vymezení pravomocí městské policie

Městská policie v Havířově byla zřízena jako orgán obce na základě Obecně závazné vyhlášky, kterou schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 5. února 1992 zřízení Správy městské policie Havířov.
Městská policie se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní policie.
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona. Působí zásadně pouze na území příslušné obce, může však působit na území jiné obce na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo vyhlášeného krizového stavu v této obci.
Městská policie plní povinnosti také podle jiných zákonů, kde jde o záležitosti spadající do oblasti státní správy, jako např. opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o silničním provozu, zákona o přestupcích a dalších.

Oprávnění strážníků

K čemu jsou strážníci městské policie dle zákona oprávněni:

 • oznámit Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin
 • oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu
 • požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci
 • vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení
 • vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, za určitých podmínek také předvést osobu, odebrat zbraň, odejmout věc, nechat si předložit od řidiče motorového vozidla  nezbytné doklady související s provozem vozidla
 • zakázat vstup na určená místa
 • jeli důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní záchytné stanice za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem i mimo obec
 • při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu
 • požadovat od každého občana věcnou a osobní pomoc
Legislativa závazná pro práci strážníků městské policie

oblast obecní policie
Zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii

oblast přestupků
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

oblast provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu)
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

oblast trestního práva
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

okresní a krajské zřízení
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

další samostatné oblasti
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád)
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

všechny výše uvedené zákony naleznete zde

vyhlášky a nařízení statutárního města Havířov